L7-3188 HIERARHIČNA ZASNOVA IN FINANCIRANJE SOCIALNE INFRASTRUKTURE PAMETNIH SREBRNIH VASI

L7-3188 HIERARHIČNA ZASNOVA IN FINANCIRANJE SOCIALNE INFRASTRUKTURE PAMETNIH SREBRNIH VASI

Povzetek

Predlagana raziskava sodi v prednostno temo 6: Več let boljšega življenja – MYBL. V Evropi se morajo države, regije in lokalne skupnosti odzvati na nepričakovano hitro rast deleža starostnikov. Kot je poudarila prof. Dobbs, (Black in Dobbs, 2013, 2015) bodo posledice staranja družbe vplivale na vsa področja življenja in na širšo potrebo po infrastrukturi. Zato se lahko strinjamo, da so kot v ZDA tudi v Evropi, skupnosti nepripravljene, da bi se odzvale na ta izziv. Čakalne vrste za vstop v institucionalno oskrbo so predolge in skupnostna skrb za starostnike je institucionalno slabo razvita. Ni ustrezne infrastrukture. Izpostavlja se vprašanje, kakšne vrste stanovanjskih in okoljskih rešitev si starostniki želijo, ko njihove funkcionalne zmožnosti znatno upadejo. Kakšno socialno infrastrukturo je treba zgraditi? Kako optimalno urediti prehode med bivališči za zagotavljanje večje avtonomosti starostnikov? Predlagana raziskava bo odgovorila na ta vprašanja. Proučili bomo, v kolikšni meri bi morali v regijah na ravni NUTS 5 in NUTS 3 razviti inovativne pristope k izgradnji socialne infrastrukture, ki zmanjšuje tveganje za odvisnost od pomoči drugih, glede na dostopne finančne vire in rešitve, ki nam jih dajo optimizacijski postopki na temelju modelov mnogoterih pojemanj, razširjenih s komponento grajenega prostora in storitev v sistemu socialne infrastrukture (glej Bogataj et al. [COBIS ID – 38063621]). Model bomo aplicirali na regionalno raven NUTS3, ob upoštevanju optimalne razporeditve objektov v hierarhično strukturo prostorskih enot (Drobne in Bogataj, COBISS.SI-ID 8025185). Preučili bomo tudi razlike med potrebnimi naložbami v urbanih in ruralnih območjih. Na podlagi demografske analize prostorskih enot na ravni NUTS5 in NUTS3 ter aktuarske študije potrebnih zmogljivosti in stroškov naložb ter operativnih stroškov bodo slovenske regije kategorizirane glede obstoječe infrastrukture, demografskih projekcij in aktuarske ocene zahtevanih naložb in stroškov storitev. Tehtali bomo med sedanjo vrednostjo naložb in znižanimi operativnimi stroški, ki jih take naložbe zagotavljajo. Smiselne investicije lahko bistveno zmanjšajo operativne stroške dolgotrajne oskrbe, kar kažeje posebej angleške študije. Našo nadaljnjo kvalitativno analizo bomo temeljili na naših prejšnjih ugotovitvah glede potreb, standardov in zahtevanih izboljšav standardov, kot je opisano v dokumentih Kavšek in Bogataj [COBISS.SI-ID 2048403202; 2048309762; 38818821; 38064901; 2048437506; 292502784], pa tudi na identifikacijah in direktivah, ki izhajajo iz rezultatov raziskovalnih projektov Mali et al. [COBISS.SI-ID 4793189; 4718693; 4135781], ter na izpostavljenih pravnih okvirjih in zahtevah za spremembe, ki temeljijo na rezultatih projekta Malijeve in ostalih [4937829], vključno z upoštevanjem pomembnosti zaščite stanovanjskih pravic starejših v procesu deinstitucionalizacije, kot so preučevali Drobež in Bogataj [COBISS.SI-ID 38819333]. Triangulacija z ugotovitvami iz raziskovalne naloge, ki sta jih objavili Black in Dobbs (2015), našimi ugotovitvami dobrih praks v Španiji in ugotovitvami še nekaterih drugih avtorjev v člankih, ki jih najdemo v WoS, bodo prav tako del naše raziskave. Model v podporo odločanju glede naložb v infrastrukturo bo razvit na podlagi nadaljnjega razvoja modela mnogoterih pojemanj in modela večstopenjskih tranzicij, ki bo razširjen na optimalno stanovanjsko oskrbo, grajeno okolje in storitve, kjer se bodo kakovostni in količinski podatki iz slovenskih regij in lokalnih skupnosti ocenjevali na temelju aktuarske sedanje vrednosti. Rezultati bodo pokazali, kako z razvojem socialne infrastrukture lahko zagotovimo daljšo avtonomijo starejših ljudi v skupnosti. Rešitve optimizacijskega modela in ustrezne simulacije bodo pokazale, kako zelo potrebno je na tem področju proaktivno delovanje in vključevanje planov socialne infrastrukture v prostorske plane lokalnih skupnosti.