J6-9396 – Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti

Povzetek

Predlagana raziskava sodi v prednostno temo 6: Več let boljšega življenja – MYBL. V Evropi se morajo države, regije in lokalne skupnosti odzvati na nepričakovano hitro rast deleža starostnikov. Kot je poudarila prof. Dobbs, (Black in Dobbs, 2013, 2015) bodo posledice staranja družbe vplivale na vsa področja življenja in na širšo potrebo po infrastrukturi. Zato se lahko strinjamo, da so kot v ZDA tudi v Evropi, skupnosti nepripravljene, da bi se odzvale na ta izziv. Čakalne vrste za vstop v institucionalno oskrbo so predolge in skupnostna skrb za starostnike je institucionalno slabo razvita. Ni ustrezne infrastrukture. Izpostavlja se vprašanje, kakšne vrste stanovanjskih in okoljskih rešitev si starostniki želijo, ko njihove funkcionalne zmožnosti znatno upadejo. Kakšno socialno infrastrukturo je treba zgraditi? Kako optimalno urediti prehode med bivališči za zagotavljanje večje avtonomosti starostnikov? Predlagana raziskava bo odgovorila na ta vprašanja. Proučili bomo, v kolikšni meri bi morali v regijah na ravni NUTS 5 in NUTS 3 razviti inovativne pristope k izgradnji socialne infrastrukture, ki zmanjšuje tveganje za odvisnost od pomoči drugih, glede na dostopne finančne vire in rešitve, ki nam jih dajo optimizacijski postopki na temelju modelov mnogoterih pojemanj, razširjenih s komponento grajenega prostora in storitev v sistemu socialne infrastrukture (glej Bogataj et al. [COBIS ID – 38063621]). Model bomo aplicirali na regionalno raven NUTS3, ob upoštevanju optimalne razporeditve objektov v hierarhično strukturo prostorskih enot (Drobne in Bogataj, COBISS.SI-ID 8025185). Preučili bomo tudi razlike med potrebnimi naložbami v urbanih in ruralnih območjih. Na podlagi demografske analize prostorskih enot na ravni NUTS5 in NUTS3 ter aktuarske študije potrebnih zmogljivosti in stroškov naložb ter operativnih stroškov bodo slovenske regije kategorizirane glede obstoječe infrastrukture, demografskih projekcij in aktuarske ocene zahtevanih naložb in stroškov storitev. Tehtali bomo med sedanjo vrednostjo naložb in znižanimi operativnimi stroški, ki jih take naložbe zagotavljajo. Smiselne investicije lahko bistveno zmanjšajo operativne stroške dolgotrajne oskrbe, kar kažeje posebej angleške študije. Našo nadaljnjo kvalitativno analizo bomo temeljili na naših prejšnjih ugotovitvah glede potreb, standardov in zahtevanih izboljšav standardov, kot je opisano v dokumentih Kavšek in Bogataj [COBISS.SI-ID 2048403202; 2048309762; 38818821; 38064901; 2048437506; 292502784], pa tudi na identifikacijah in direktivah, ki izhajajo iz rezultatov raziskovalnih projektov Mali et al. [COBISS.SI-ID 4793189; 4718693; 4135781], ter na izpostavljenih pravnih okvirjih in zahtevah za spremembe, ki temeljijo na rezultatih projekta Malijeve in ostalih [4937829], vključno z upoštevanjem pomembnosti zaščite stanovanjskih pravic starejših v procesu deinstitucionalizacije, kot so preučevali Drobež in Bogataj [COBISS.SI-ID 38819333]. Triangulacija z ugotovitvami iz raziskovalne naloge, ki sta jih objavili Black in Dobbs (2015), našimi ugotovitvami dobrih praks v Španiji in ugotovitvami še nekaterih drugih avtorjev v člankih, ki jih najdemo v WoS, bodo prav tako del naše raziskave. Model v podporo odločanju glede naložb v infrastrukturo bo razvit na podlagi nadaljnjega razvoja modela mnogoterih pojemanj in modela večstopenjskih tranzicij, ki bo razširjen na optimalno stanovanjsko oskrbo, grajeno okolje in storitve, kjer se bodo kakovostni in količinski podatki iz slovenskih regij in lokalnih skupnosti ocenjevali na temelju aktuarske sedanje vrednosti. Rezultati bodo pokazali, kako z razvojem socialne infrastrukture lahko zagotovimo daljšo avtonomijo starejših ljudi v skupnosti. Rešitve optimizacijskega modela in ustrezne simulacije bodo pokazale, kako zelo potrebno je na tem področju proaktivno delovanje in vključevanje planov socialne infrastrukture v prostorske plane lokalnih skupnosti.

Raziskovalci in tehnični sodelavci

št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje
1. 28680 dr. David Bogataj Urbanizem Vodja projekta/programa 2018 – 2021 257
2. 07799 dr. Marija Bogataj Urbanizem Raziskovalec 2018 – 2021 548
3. 39980 Aleš Bunderšek Ekonomija Tehnični sodelavec 2018 – 2021 0
4. 39180 dr. Simon Colnar Upravne in organizacijske vede Mladi raziskovalec 2018 – 2021 91
5. 08627 dr. Vlado Dimovski Ekonomija Raziskovalec 2018 – 2021 1.451
6. 37122 dr. Eneja Drobež Pravo Raziskovalec 2018 – 2021 84
7. 11215 dr. Samo Drobne Geodezija Raziskovalec 2018 – 2021 805
8. 35390 dr. Barbara Grah Ekonomija Raziskovalec 2018 – 2021 98
9. 11010 dr. Bojan Grum Urbanizem Raziskovalec 2018 – 2021 236
10. 51677 dr. Petra Janež Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2021 17
11. 53066 Marta Kavšek Kriminologija in socialno delo Raziskovalec 2019 – 2021 54
12. 25842 dr. Jana Mali Kriminologija in socialno delo Raziskovalec 2018 – 2021 718
13. 20507 dr. Valerija Rogelj Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2021 53
14. 10120 dr. Alenka Temeljotov Salaj Psihologija Raziskovalec 2018 – 2021 352
15. 50132 mag. Mirjam ten Veen Tehnični sodelavec 2019 – 2021 0
16. 13184 dr. Alma Zavodnik Lamovšek Urbanizem Raziskovalec 2018 – 2021 855
17. 29872 Tadeja Žabkar Lebič Tehnični sodelavec 2019 – 2021 0

Reference za J6-9396
1.01 Izvirni znanstveni članek
1) CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Network Simulation Method for the evaluation of perturbed supply chains on a finite horizon. Central European journal of operations research, ISSN 1435-246X, 2021, vol. 29, str. 823-839, doi: 10.1007/s10100-021-00748-3. [COBISS.SI-ID 60889091].
2) CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Impacts of variable interest rates on the market areas of a spatial duopoly in supply chains operating on the finite horizon. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], Jun. 2021, vol. 236, art. 108109, 11 str., doi: 10.1016/j.ijpe.2021.108109. [COBISS.SI-ID 57478659].
3) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta. Development dynamics of health and social infrastructure for the long-term care : the case of the Posavje region = Dinamika razvoja zdravstvene in socialne infrastrukture za dolgotrajno oskrbo : primer Posavske regije. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2021, letn. 60, št. 4, str. 269-277, doi: 10.2478/sjph-2021-0036. [COBISS.SI-ID 81952515].
4) KAVŠEK, Marta, OVSENIK, Marija, BOGATAJ, David. Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starejših. Revija za univerzalno odličnost : RUO, ISSN 2232-5204, jun. 2020, letn. 9, št.2, str. 153-169, doi: 10.37886/ruo.2020.009. [COBISS.SI-ID 20332291]
5) DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, David. Legal aspects of social infrastructure for housing and care for the elderly – the case of Slovenia. Laws, ISSN 2075-471X, 2022, vol. 11, iss. 2, str. 1-19. https://www.mdpi.com/2075-471X/11/2/16, doi: 10.3390/laws11020016. [COBISS.SI-ID 99696387].
6) DROBEŽ, Eneja. Pravni model socialne infrastrukture za bivanje in oskrbo starejših odraslih na kmetijah in v skupnosti. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, 2022, vol. 48, [št.] 2, str. 255-279. [COBISS.SI-ID 105700867].
7) DROBEŽ, Eneja. Pregled odločitev Ustavnega in Vrhovnega sodišča o pravici do stanovanja : vidik varstva pravic starejših odraslih. Dignitas : revija za človekove pravice, 91/92, str. 93-110. [COBISS.SI-ID 100465411].
8) BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, Marija, DROBEŽ, Eneja. Housing equity withdrawal for development of assisted-living facilities. Facilities, Vol. 38 No. 9/10, pp. 651-690. 2020, doi: 10.1108/F-10-2018-0125. [COBISS.SI-ID 24792323].
9) KRISTL, Živa, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, ROUMBOUTSOS, Athena. Sustainability and universal design aspects in heritage building refurbishment. Facilities, ISSN 0263-2772, 2019, vol. , iss. , str. [1-24], ilustr., doi: 10.1108/F-07-2018-0081. [COBISS.SI-ID 2048069860],
10) JOWKAR, Mina, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, et al. The influence of acclimatization, age and gender-related differences on thermal perception in university buildings : case studies in Scotland and England. Building and environment, ISSN 0360-1323. [Print ed.], 2020, str. 1-35, ilustr., doi: 10.1016/j.buildenv.2020.106933. [COBISS.SI-ID 16770307],
11) GRUM, Bojan, RADIVOJEVIĆ, Sanja. Demografske značilnosti potencialnih kupcev nepremičnin pri nakupnem odločanju v času pandemije COVID-19 : medkulturna primerjava Slovenija – ZDA. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2020, [Št.] 87/88, str. 89-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 90833155].
12) GRUM, Bojan, KOBAL GRUM, Darja. Concepts of social sustainability based on social infrastructure and quality of life. Facilities, ISSN 0263-2772, 2020, vol. 38, iss. 11/12, str. 783-800, graf. prikazi. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/F-04-2020-0042/full/html, doi: 10.1108/F-04-2020-0042. [COBISS.SI-ID 16808195].
13) KOBAL GRUM, Darja, GRUM, Bojan. The impact of real estate maintenance costs on the potential resettlement of elderly people : the case of Slovenia. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, ISSN 1330-0288, 2020, god. 29, br. 3, str. 373-393, ilustr. [COBISS.SI-ID 23909891].
14) GRUM, Bojan. Razlike v zaznavanju bivalnega okolja glede na starost prebivalcev = Differences in perceptions of the living environment by respondent age. Urbani izziv, ISSN 0353-6483. [Tiskana izd.], 2019, letn. 30, št. 2, str. 20-29, 85-94, ilustr., doi: 10.5379/urbani-izziv-2019-30-02-002. [COBISS.SI-ID 2048037860].
15) DROBNE, Samo. Differences in Slovenian NUTS 3 regions and functional regions by gender. Business systems research, ISSN 1847-9375, 2021, vol. 12, no. 1, str. 45-59. https://hrcak.srce.hr/file/375098, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=127406, doi: 10.2478/bsrj-2021-0004. [COBISS.SI-ID 65864707],
16) DROBNE, Samo. Kakovost funkcionalne regionalizacije po metodah CURDS in Intramax na makro ravni : študija primera za Slovenijo = The quality of functional regionalisation by using CURDS and Intramax methods at the macro level : a case study for Slovenia. Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2020, letn. 64, št. 1, str. 13-32, ilustr. http://www.geodetski-vestnik.com/64/1/gv64-1_drobne.pdf, doi: 10.15292/geodetski-vestnik.2020.01.13-32. [COBISS.SI-ID 17688323],
17) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Sustainability of an activity node in global supply chains. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, iss. 21, art. 8881, 23 str. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8881, doi: 10.3390/su12218881. [COBISS.SI-ID 34184707],
18) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply chains. International journal of production economics, ISSN 0925-5273. [Print ed.], 2019, vol. 209, str. 215-225, ilustr., doi: 10.1016/j.ijpe.2017.10.018. [COBISS.SI-ID 8180321]
19) *TIRAN, Jernej, LAKNER, Mitja, DROBNE, Samo. Modelling walking accessibility – a case study of Ljubljana, Slovenia. Moravian geographical reports, ISSN 1210-8812, 2019, letn. 27, št. 4, str. 194-206, ilustr. http://www.geonika.cz/EN/research/ENMGRClanky/2019_4_Paper_1.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=114101&lang=slv, doi: 10.2478/mgr-2019-0015. [COBISS.SI-ID 9027937],
20) GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Sustainability of health and care systems : modelling the nursing employment dynamics in an ageing population. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja, ISSN 1330-0288, 2021, vol. 30, iss. 2, str. 379-400, doi: 10.5559/di.30.2.10. [COBISS.SI-ID 72141571].
21) RADEVIĆ, Ivan, DIMOVSKI, Vlado, LOJPUR, Anđelko, COLNAR, Simon. Quality of healthcare services in focus : the role of knowledge transfer, hierarchical organizational structure and trust. Knowledge management research & practice : an official journal of the OR society, ISSN 1477-8246, [in press] 2021, doi: 10.1080/14778238.2021.1932623. [COBISS.SI-ID 65246467],
22) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado. Knowledge management in social work : management support, incentives, knowledge implementation, and employee empowerment. Economic and business review, ISSN 1580-0466, 2020, vol. 22, no. 3, str. 383-414, 446, ilustr. http://ojs.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/799, doi: 10.15458/ebr107. [COBISS.SI-ID 54473475].
23) GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, BOGATAJ, David. Raziskovalni izzivi strategije dolgožive družbe. Izzivi managementu : revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa, ISSN 2350-5435. [Tiskana izd.], okt. 2019, letn. 6, št. 2, str. 4-15, 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 25433830].
24) ROBLEK, Vasja, MEŠKO, Maja, DIMOVSKI, Vlado, PETERLIN, Judita. Smart technologies as social innovation and complex social issues of the Z generation. Kybernetes : the international journal of systems & cybernetics, ISSN 0368-492X, 2019, vol. 48, iss. 1, str. 91-107, doi: 10.1108/K-09-2017-0356. [COBISS.SI-ID 24474854].
25) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Knowledge management and the sustainable development of social work. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, iss. 22 (art. 6374), str. 1-20, doi: 10.3390/su11226374. [COBISS.SI-ID 25388518].

1.02 Pregledni znanstveni članek
26) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara. Integrated social work management model in the Republic of Slovenia. Socialno delo, ISSN 0352-7956, sep.-dec. 2018, letn. 57, št. 3, str. 189-207, ilustr. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Integrated-2018-3.pdf/2019053014434823/. [COBISS.SI-ID 5094757]

1.03 Kratki znanstveni prispevek
27) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado. Management znanja v socialnem delu v Sloveniji. Economic and business review, ISSN 1580-0466, 2019, letn. 21, pos. št., str. 229-236. http://ojs.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/775/583583660. [COBISS.SI-ID 25205990] .

1.04 Strokovni članek
28) HROBAT, Nastja Cinzia, BOGATAJ, David. Financiranje gradnje socialne infrastrukture na primeru oskrbovanih stanovanj. Urbani izziv, Posebna izdaja, ISSN 2232-481X, 2021, št. 12, str. 24-36. https://urbaniizziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/uizziv-31-20211-S-03.pdf. [COBISS.SI-ID 66611459] .
1.07 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
29) MALI, Jana. Pomen projektnega in raziskovalnega dela za razvoj socialnega dela s starimi ljudmi. V: MALI, Jana (ur.), JAKOB, Franja (ur.). Izzivi interdisciplinarnega sodelovanja na področju pomoči starim ljudem : zbornik predavanj, 5. strokovno srečanje aktiva socialnih delavcev SSZS in socialne sekcije GDS, Ljubljana, 26. 11. 2019. Ljubljana: Skupnost socialnih zavodov Slovenije: Gerontološko društvo Slovenije. 2019, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 5248357].
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
30) MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, BOGATAJ, David. Advanced health technologies require skills and influence the culture of education : literature review and research agenda (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control. 2021, 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0138.pdf. [COBISS.SI-ID 76835587].
31) NEDELJKO, Mihael, BOGATAJ, David, KAUČIČ, Boris Miha. The use of ICT in older adults strengthens their social network and reduces social isolation : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 645-650, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.524. [COBISS.SI-ID 84868355].
32) MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, BOGATAJ, David. Advanced health technologies require skills and influence the culture of education : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 657-662, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.526. [COBISS.SI-ID 84871683].
33) BOGATAJ, David. Guarantee schemes for loans to investors in community social infrastructure for older people = Garancijske sheme za investicije v socialno infrastrukturo za oskrbo in bivanje starejših odraslih. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2021, str. 378-390. [COBISS.SI-ID 90565891].
34) MOŽANIĆ, Renata, BOGATAJ, David. Forecasting the homecare utilization : case for Varaždin count. V: DROBNE, Samo (ur.), et al. SOR ’21 proceedings : the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia : September 22 – 24, 2021, online. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2021, str. 389-394. [COBISS.SI-ID 90611971].
35) BOGATAJ, David. Long-term capacity planning for the social infrastructure for LTC in Slovenian regions. V: CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (ur.), BOGATAJ, David (ur.). Book of abstracts : International conference on the regional infrastructure : Cartagena, Spain, June 15th % 16th, 2022. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. 2022, str. 7. [COBISS.SI-ID 117778691].
36) MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, BOGATAJ, David. Capacity planning for the social infrastructure in Spanish Regions. V: CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (ur.), BOGATAJ, David (ur.). Book of abstracts : International conference on the regional infrastructure : Cartagena, Spain, June 15th % 16th, 2022. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. 2022, str. 11. [COBISS.SI-ID 117787395].
37) BOGATAJ, Marija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Sustainable and adequate home-care logistics including precedence constraints. V: MONOSTORI, László (ur.), KÁDÁR, Botond (ur.), SZALLER, Ádám (ur.). INCOM 2021 : 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7-9 June 2021 : proceedings, (IFAC-PapersOnLine (Kidlington. Online), ISSN 2405-8963, vol. 54, iss. 1). [S. l.]: International Federation of Automatic Control (IFAC), Elsevier. 2021, str. 948-953, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.08.112. [COBISS.SI-ID 84823555].
38) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MORENO-NICOLÁS, José Andrés. Industry 4.0 influencing the retirement age of workers – supply chain perspective. V: GALÁN, Jóse Manuel (ur.). Proceedings of the 15th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXV Congreso de Ingeniería de Organización. [S. l.]: PressBooks. 2021, 1 spletni vir. https://cioxxv.pressbooks.com/chapter/industry-4-0-influencing-the-retirement-age-of-workers-supply-chain-perspective-122/. [COBISS.SI-ID 66940675].
39) CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Evaluation of NET present value in supply chains using network simulation method. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2019, str. 443-448, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25298406].
40) KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control. 2021, 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0176.pdf. [COBISS.SI-ID 76840451] .
41) KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments : Marta Kavšek, Valerija Rogelj, David Bogataj. IFAC PapersOnLine, vol. 54, iss.13, 2021, str. 768-773, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.545. [COBISS.SI-ID 84854275].
42) BOGATAJ, David, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija. Smart silver villages as part of social infrastructure for older adults in rural areas. IFAC PapersOnLine, vol. 53, 2. 2020, str. 16914-16919, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1233. [COBISS.SI-ID 60240899].
43) ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. IFAC PapersOnLine, vol. 52, 19. 2019, str. 265-270, doi: 10.1016/j.ifacol.2019.12.106. [COBISS.SI-ID 25479398].
44) BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Investments in the social infrastructure of rural areas in the North-Eastern Slovenian region. V: GRUM, Bojan (ur.), TORP, Olav (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 2019 CIRRE Conference : 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : book of proceedings : Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2019, str. 42-51. [COBISS.SI-ID 25611238]
45) KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Razvoj stanovanjske oskrbe na temelju modela mnogoterih pojemanj. V: Zdravstvena nega v luči globalnih izzivov : zbornik prispevkov. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences. 2018, str. 26-38, ilustr. http://www.dmszt-nm.si/media/pdf/Zbornik_DMT_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 39419653] .
46) ROGELJ, Valerija, KAVŠEK, Marta. Contributions to the long-term care insurance fund for workers who hold physically demanding and labour-intensive jobs in supply chains. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’17 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2017, str. 255-260. http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/~/sdrobne/sor/SOR’17%20-%20Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048437250].
47) DROBEŽ, Eneja, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Planning digital transformation of care in rural areas : Eneja Drobež … [et al.]. IFAC PapersOnLine, vol. 54, iss.13, 2021, str. 750-755, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.542. [COBISS.SI-ID 84862211],
48) DROBEŽ, Eneja. Overview of the social infrastructure in ten EU member states = Pregled socialne infrastrukture v desetih državah članicah EU. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2021, str. 391-410, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 117127683].
49) ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. V: TSIOPOULOS, Leonidas (ur.). 14th IFAC Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human Machine Systems HMS 2019, Tallinn, Estonia, 16-91 September 2019, (IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 52, 19). New York: International Federation of Automatic Control (IFAC). 2019, str. 265-270, doi: 10.1016/j.ifacol.2019.12.106. [COBISS.SI-ID 25479398],
50) ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Digital transformation of community health and social services for ageing cohorts (i). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control. 2021, 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0151.pdf. [COBISS.SI-ID 76839171].
51) TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, SENIOR, Coline. Co-creators of wellbeing – smarter engagement of older residents. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 669-674. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896321019662#!, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.528. [COBISS.SI-ID 86579715].
52) ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Digital transformation of community health and social services for ageing cohorts. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 756-761, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.543. [COBISS.SI-ID 84866307].
53) TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Application of assistive technologies in smart cities. V: 29 th Mediterranean Conference on Control and Automation, online, June 22nd – 25th , 2021. Piscataway: IEEE. 2021, str. 657-662, doi: 10.1109/MED51440.2021.9480281. [COBISS.SI-ID 74449155].
54) ISHTIAQUE, Tausif Ahmed, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, TORP, Olav, DIACONU, Mara Gabriela, RUEPP, Sarah Renée, PETERSEN, Martin Nordal, NWABUONA, Stanley Chukwuebuka, VELCIU, Magdalena, SPIRU, Luiza. Feasibility study of using Al-powered smart insole system to reduce back-pain among older workers in Norwegian AEC industry. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2021, str. 312-325. [COBISS.SI-ID 91269891].
55) JOWKAR, Mina, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, et al. The environmental design criteria for the university buildings in the Northern and Southern regions of the UK. V: ROAF, Susan (ur.), NICOL, Fergus (ur.), FINLAYSON, William (ur.). Windsor 2020 : 11th Windsor conference: resilient comfort, 16th – 19th April 2020 : proceedings. Windsor: [S. n.]. 2020, str. 298-308, ilustr. https://windsorconference.com/wp-content/uploads/2020/05/WC2020_Proceedings_small.pdf. [COBISS.SI-ID 17154563].
56) KRISTL, Živa, SENIOR, Coline, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Challenges of energy use in changing climatic conditions. V: GRUM, Bojan (ur.), TORP, Olav (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 2019 CIRRE Conference : 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : book of proceedings : Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2019, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 2048041956].
57) LINDKVIST, Carmel Margaret, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, et al. Defining a niche for Facilities Management in Smart Cities. IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1315. Spletna izd., 2019, [Št. ]352, str. 1-8, tabele. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2626817/2019_iop_niche_fm.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [COBISS.SI-ID 2048067812],
58) BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Social infrastructure supporting ambient assisted living in a smart silver city : literature review and research agenda. V: MONOSTORI, László (ur.), KÁDÁR, Botond (ur.), SZALLER, Ádám (ur.). INCOM 2021 : 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7-9 June 2021 : proceedings, (IFAC-PapersOnLine (Kidlington. Online), ISSN 2405-8963, vol. 54, iss. 1). [S. l.]: International Federation of Automatic Control (IFAC), Elsevier. 2021, str. 942-947, doi: 0.1016/j.ifacol.2021.08.111. [COBISS.SI-ID 84850691].
59) BOGATAJ, Marija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Sustainable and adequate home-care logistics including precedence constraints. V: MONOSTORI, László (ur.), KÁDÁR, Botond (ur.), SZALLER, Ádám (ur.). INCOM 2021 : 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7-9 June 2021 : proceedings, (IFAC-PapersOnLine (Kidlington. Online), ISSN 2405-8963, vol. 54, iss. 1). [S. l.]: International Federation of Automatic Control (IFAC), Elsevier. 2021, str. 948-953, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.08.112. [COBISS.SI-ID 84823555].
60) BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Ambient assisted living in lifetime neighbourhoods. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC. 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2762/attachments/1236.pdf?1593811156. [COBISS.SI-ID 22384387].
61) BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Ambient assisted living in lifetime neighbourhoods. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 53, 2). New York: International Federation of Automatic Control. 2020, str. 16914-16919, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1226. [COBISS.SI-ID 60249091],
62) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Comparison of functional regionalisation methods % geogerantological approach = Primerjava metod funkcionalne regionalizacije – geogerontološki pristop. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2021, str. 365-377. [COBISS.SI-ID 90564867].
63) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Older adults perspectives in optimisation of migration flow. V: DROBNE, Samo (ur.), et al. SOR ’21 proceedings : the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia : September 22 – 24, 2021, online. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2021, str. 371-376. [COBISS.SI-ID 77913603].
64) DROBNE, Samo, GARRE, Alberto, HONTORIA, Eloy. Analysis of the relationships between Slovenian functional regions identified in the network. V: DROBNE, Samo (ur.), et al. SOR ’21 proceedings : the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia : September 22 – 24, 2021, online. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2021, str. 533-538, ilustr. [COBISS.SI-ID 78113795].
65) BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, DROBNE, Samo. Real estate taxation and other fiscal policies as regulators of growth in ageing regions. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC. 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2764/attachments/4232.pdf?1593811167. [COBISS.SI-ID 22409219].
66) BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, DROBNE, Samo. Real estate taxation and other fiscal policies as regulators of growth in ageing regions IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 53, 2. New York: International Federation of Automatic Control. 2020, str. 16908-16913, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1232. [COBISS.SI-ID 60245507].
67) DROBNE, Samo, JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Taxation and revenues of central places as the regulator of available human resources in manufacturing – related to the bid rent curve. IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 52, 13. New York: International Federation of Automatic Control. 2019, str. 2674-2679, doi: 10.1016/j.ifacol.2019.11.611. [COBISS.SI-ID 25478630].
68) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. The role of local action groups for the optimal allocation of investments in the long-term care. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2019, str. 277-283, ilustr. [COBISS.SI-ID 8939617].
69) DROBNE, Samo, MESOJEDEC, Metka. Multi-constrained gravity model of labour commuting : case study of Slovenia. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2019, str. 284-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 8939873].
70) DROBNE, Samo, GARRE, Alberto, HONTORIA, Eloy, KONJAR, Miha. Functional regions detection by walktrap and chains´ methods. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research. 2019, str. 449-454, ilustr. [COBISS.SI-ID 8940129].
71) KOBAL GRUM, Darja, GRUM, Bojan. Social infrastructure on the basis of psychological factors : cluster analyses. V: GRUM, Bojan (ur.), TORP, Olav (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 2019 CIRRE Conference : 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : book of proceedings : Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2019, str. 5-9, tabele. [COBISS.SI-ID 2048038116].
72) GRUM, Bojan. Elderly and the impact of the maintenance cost of their real estate on their potential relocation. V: GRUM, Bojan (ur.), et al. Book of proceedings, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, (CIRRE), Groningen, September 20-21, 2018. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. [2018], str. 228-238, tabele. [COBISS.SI-ID 2053251254]
73) PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, Marija. Engineering technology-based social innovations accommodating functional decline of older adults (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control. 2021, 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0175.pdf. [COBISS.SI-ID 76841987].
74) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control. 2021, 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0149.pdf. [COBISS.SI-ID 76835843].
75) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 744-749, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.541. [COBISS.SI-ID 84813571],
76) PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, Marija. Engineering technology-based social innovations accommodating functional decline of older adults : Judita Peterlin, Vlado Dimovski, Marija Bogataj. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings, (IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 54, iss.13). New York: International Federation of Automatic Control. 2021, str. 762-767, doi: 10.1016/j.ifacol.2021.10.544. [COBISS.SI-ID 84825603].
77) GRAH, Barbara, COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra. Age management in the context of Industry 4.0 and beyond. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC. 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/1726/attachments/1222.pdf?1593804921. [COBISS.SI-ID 22418947].
78) COLNAR, Simon, PENGER, Sandra, GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado. Digital transformation of integrated care : literature review and research agenda. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC. 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2761/attachments/1226.pdf?1593811151. [COBISS.SI-ID 22414083].
79) GRAH, Barbara, COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra. Age management in the context of Industry 4.0 and beyond. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings, (IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 53, 2). New York: International Federation of Automatic Control. 2020, str. 10591-10596, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.2811. [COBISS.SI-ID 60252419].
80) GRAH, Barbara, COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra. Digital transformation of integrated care : literature review and research agenda. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings, (IFAC PapersOnLine, ISSN 2405-8963, vol. 53, 2). New York: International Federation of Automatic Control. 2020, str. 16890-16895, doi: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1221. [COBISS.SI-ID 60254211].
81) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart home supporting integrated health and care services for older adults in the community : literature review and research agenda. V: BǍRBULESCU, Lucian-Florentin (ur.). 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), online, 8th – 10th October 2020 : proceedings, (International Conference on System Theory, Control and Computing (Online), ISSN 2473-5698). [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2020, str. 426-531, doi: 10.1109/ICSTCC50638.2020.9259711. [COBISS.SI-ID 36721667].
82) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Gerontechnology : literature review and research agenda. V: 59th annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2020, str. 391-396. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9240225. [COBISS.SI-ID 36688387].
83) ROGELJ, Valerija, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, BOGATAJ, David, COLNAR, Simon. Ambient assisted living technologies supporting the autonomy of older adults in a smart village : literature review and research agenda. V: 59th annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). 2020, str. 403-408. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9240346. [COBISS.SI-ID 36692995].
84) PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, PENGER, Sandra, GRAH, Barbara. Knowledge management in health care education. V: MILKOVIĆ, Marin (ur.). Proceedings of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference, 6th Enterprise, Research, Innovation Conference, online, 10th-12th September 2020, (Proceedings of the ENTRENOVA …, ISSN 1849-7950, vol. 6, no. 1). [S. l.]: ENTRENOVA. 2020, str. 245-256. https://proceedings.entrenova.org/entrenova/article/view/327/343. [COBISS.SI-ID 29717251].
85) GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Modelling the nurses employment dynamics in the ageing society. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), TOPALOV, Andon (ur.). 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2019, (IFAC papersOnline, ISSN 2405-8963, vol. 52, 25). New York: International Federation of Automatic Control. 2019, str. 219-224, doi: 10.1016/j.ifacol.2019.12.476. [COBISS.SI-ID 25467622].
86) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, ŽNIDARŠIČ, Jana, GRAH, Barbara. Assisted living facilities system development : the case of Slovenia. V: GRUM, Bojan (ur.), et al. Book of proceedings, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, (CIRRE), Groningen, September 20-21, 2018. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. [2018], str. 489-501. [COBISS.SI-ID 24703206].
87) DROBNE, Samo, MALI, Jana, BOGATAJ, Marija. The attractiveness of social infrastructure for older persons in Slovenia. V: GRUM, Bojan (ur.), et al. Book of proceedings, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, (CIRRE), Groningen, September 20-21, 2018. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. [2018], str. 479-488. [COBISS.SI-ID 39748101].
88) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. The role of functional regions in the economic and social infrastructure: Case study for Slovenia. V: CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (ur.), BOGATAJ, David (ur.). Book of abstracts : International conference on the regional infrastructure : Cartagena, Spain, June 15th % 16th, 2022. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. 2022, str. 4. [COBISS.SI-ID 117777155]
89) DROBNE, Samo. Funkcionalne regije v Sloveniji = Functional regions in Slovenia. V: TRIGLAV ČEKADA, Mihaela (ur.). 48. geodetski dan = 48th Slovenian Land Surveying Day : geodezija za kakovostne odločitve v prostoru in času: knjiga povzetkov Ljubljana, 12.-13. marec 2020. Ljubljana: Zveza geodetov Slovenije: Ljubljansko geodetsko društvo. 2020, str. 35-37. http://gd.lgd.si/wp-content/uploads/2020/09/GD2020_povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 30138371].

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
90) BOGATAJ, Marija. The challenges of logistics in the silver economy of Europe and Slovenian rural area. V: EUROLOG logistic congress, Laško, 15th – 17th September 2021, ELA Research Day. https://logisticscongress.eu/research-day/. [COBISS.SI-ID 60297219]. BOGATAJ, Marija. Fiscal policy as a regulator of flows of human resources and flows of items in supply chains. V: 14th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management [online, 9th -10th July 2020] : book of abstract. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 2020, str. 127. https://eventos.uc3m.es/_files/_event/_43190/_editorFiles/file/BookOfAbstracts9.pdf. [COBISS.SI-ID 22289411].
91) BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Housing stock construction, remodeling and demolition in growing and shrinking cities. V: CHIKÁN, Attila (ur.). Book of Abstracts, 20th International Symposium on Inventories, August 20-24, 2018 Budapest, Hungary. Budapest: International Society for Inventory Research. 2018, str. 25. http://isirsymposium.hu/book-of-abstracts/. [COBISS.SI-ID 39754501].
92) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, HUDOKLIN, Domen. Evaluation of investments in cold supply chains having final node in smart home. V: CHIKÁN, Attila (ur.). Book of Abstracts, 20th International Symposium on Inventories, August 20-24, 2018 Budapest, Hungary. Budapest: International Society for Inventory Research. 2018, str. 140. http://isirsymposium.hu/book-of-abstracts/. [COBISS.SI-ID 39754757].
93) KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control. 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76711427] .
94) (USA) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, BLACK, Kathy, HYER, Kathryn, KAVŠEK, Marta. Distinctions on the importance of age-friendly services by old age groups : a comparative study between the USA and the EU. Innovation in aging, ISSN 2399-5300, 2020, vol. 4, iss. 1, str. 32. https://www.eventscribe.net/2020/GSAAnnual/index.asp?presTarget=1437966, doi: 10.1093/geroni/igaa057.104. [COBISS.SI-ID 36797443].
95) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta. Razvoj pametnih srebrnih vasi = Development of smart silver villages as part of community-led local development. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts, 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. – 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2020, str. 152. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 14031363].
96) ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. V: 14th IFAC/IFIP/IFORS/IEA symposium on Analysis Design and Evaluation of Human – Machine Systems (HMS 2019), Tallinn, Estonia, September 16-19, 2019. [S.l.]: IFAC. 2019. https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/rtf/HMS19_ContentListWeb_3.html#we-e-2_01. [COBISS.SI-ID 25277926].
97) KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David, OVSENIK, Marija. Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb = Evaluation of the lifestyle and spatial needs of older adults. V: BUKOVEC, Boris (ur.). Zbornik povzetkov, 4. znanstvena konferenca Nove paradigme organizacijskih teorij 2019, Šmarješke Toplice 25. april 2019. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije. 2019, str. 22-24. https://www.fos-unm.si/si/dejavnosti/npot/objave/. [COBISS.SI-ID 25310182] .
98) DROBEŽ, Eneja, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Planning digital transformation of care in rural areas (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control. 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76707075]
99) DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, David. Legal aspects of social infrastructure for housing and care for the older adults – the case of Slovenia. V: KAYA, Serkan (ur.), OKEKE, Okeoma John-Paul (ur.). Law, Business and Innovation Studies : LBIS Conference : 9-11 September 2021 London, United Kingdom : abstract book. London: [s. n.]. 2021, str. 29. https://lbisconference.com/wp-content/uploads/2021/12/LBIS-ABSTRACT-BOOK.pdf. [COBISS.SI-ID 91991043]
100) ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. V: 14th IFAC/IFIP/IFORS/IEA symposium on Analysis Design and Evaluation of Human – Machine Systems (HMS 2019), Tallinn, Estonia, September 16-19, 2019. [S.l.]: IFAC. 2019. https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/rtf/HMS19_ContentListWeb_3.html#we-e-2_01. [COBISS.SI-ID 25277926]
101) DROBEŽ, Eneja. The right to home – who is obliged to ensure proper housing to elderly?. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). Book of abstracts, 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies. 2019, str. 27. http://www.cirre.eu/wp-content/uploads/2017/01/BOOK_OF_ABSTRACT_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 23680515].
102) KOBAL GRUM, Darja, GRUM, Bojan. Subjective well-being and sense of community as parameters of sustainable development. V: Sixteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability : sustainability lessons in the “Global South” : priorities, opportunities, and risks : Santiago, 29-31 January 2020, Pontifical Catholic University of Chile and University of Chile, Santiago = XVI Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social : ejemplos de sostenibilidad en el Sur Global : prioridades, riesgos y oportunidades : 29-31 de enero de 2020, Pontifica Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, Santiago. Champaign (Illinois): Common Ground Research Networks. cop. 2020, str. 92. https://onsustainability.com/assets/downloads/sustainability/S20_FinalProgram.pdf. [COBISS.SI-ID 71254114].
103) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. The impact of investments in housing and other living arrangement on willingness to migrate between Slovenian municipalities. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences. 2021, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 76853251].
104) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Fuzzy evaluation of functional regions – geogerontological approach. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences. 2021, str. 84-85. [COBISS.SI-ID 76853507].
105) DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. Suitability of the local action groups for a closed network of community care in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2021, str. 261. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 59791875] .
106) DROBNE, Samo. Differences in SI-NUTS 3 regions by gender : Samo Drobne. V: ŽMUK, Berislav (ur.), ČEH ČASNI, Anita (ur.). Book of abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference in Croatia : conference topic: “Contemporary issues in statistical methods and data science applications”, The Third International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO ʼ20), 15-16 October 2020, Zagreb, (Book of abstracts of the ISCCRO – International Statistical Conference, ISSN 1849-9864, Vol. 3, no. 1). Zagreb: Croatian Statistical Association: = Hrvatsko statističko društvo. 2020, str. 25. [COBISS.SI-ID 33204739].
107) KOBAL GRUM, Darja, GRUM, Bojan. Subjective well-being and sense of community as parameters of sustainable development. V: Sixteenth International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability : sustainability lessons in the “Global South” : priorities, opportunities, and risks : Santiago, 29-31 January 2020, Pontifical Catholic University of Chile and University of Chile, Santiago = XVI Congreso Internacional sobre Sostenibilidad Medioambiental, Cultural, Económica y Social : ejemplos de sostenibilidad en el Sur Global : prioridades, riesgos y oportunidades : 29-31 de enero de 2020, Pontifica Universidad Católica de Chile y Universidad de Chile, Santiago. Champaign (Illinois): Common Ground Research Networks. cop. 2020, str. 92. https://onsustainability.com/assets/downloads/sustainability/S20_FinalProgram.pdf. [COBISS.SI-ID 71254114]
108) PENIČ, Benjamin, MALI, Jana, BOGATAJ, David. Planning the social infrastructure for sustainable development of long-term care in Slovenian urban municipalities. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences. 2021, str. 89-90. [COBISS.SI-ID 76854787]
109) MALI, Jana, PENIČ, Benjamin, FILIPOVIČ HRAST, Maša. Evropski magistrski program aktivnega staranja in ustvarjanja starosti prijazne družbe = European master on active ageing and age friendly society. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2021, str. 231-232. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58667523]
110) MALI, Jana. Ocena razvoja socialne infrastrukture dolgotrajne oskrbe z vidika izvajalcev oskrbe = Assesement of long-term care social infrastructure development from the pespective of care providers. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2021, str. 233-235. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58669315]
111) MALI, Jana (tudi v Organizacijskem odboru). Socialna infrastruktura dolgotrajne oskrbe : ocena stanja in predlogi rešitev = Social infrastructure of long-term care : assessment of the situation and suggestions for solutions. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov, 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze. 2019, str. 84. [COBISS.SI-ID 5205349]
112) MALI, Jana, GREBENC, Vera. Pomen raziskovanja in ugotavljanja potreb in storitev dolgotrajne oskrbe na lokalni ravni = The importance of researching and identifying the needs and services of long-term care at the local level. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov, 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze. 2019, str. 85. [COBISS.SI-ID 5205605]
113) MALI, Jana. The social infrastructure from the perspective of social work with older people. V: GRUM, Bojan (ur.), et al. Book of abstracts : CIRRE 2018, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, (CIRRE), Groningen, September 20-21, 2018. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies: Lectorate Real Estate Management. [2018], str. 48. [COBISS.SI-ID 5036645]
114) DROBNE, Samo, MALI, Jana, BOGATAJ, Marija. Social infrastructure that makes the community more sticky and attractive for older inhabitants. V: GRUM, Bojan (ur.), et al. Book of abstracts : CIRRE 2018, 3rd Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, (CIRRE), Groningen, September 20-21, 2018. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies: Lectorate Real Estate Management. [2018], str. 87. [COBISS.SI-ID 5036389]
115) MALI, Jana. Long way to long-term care legislation in Slovenia. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.), OXENKNECHT, Renate (ur.). The role of the law in social work education : German – Slovene symposium : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Social Work. Oct. 2018, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 5065829]
116) DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon. Knowledge management in social work centers and the influence on quality of services. V: 8th International Hybrid Conference on Management Studies, Istanbul, Turkey June 10-11, 2022 : conference proceedings. [S. l.]: European Knowledge Development Institute (EUROKD). 2022, str. 33. [COBISS.SI-ID 111389443]
117) PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, Marija. Engineering technology-based social innovations accommodating functional decline of older adults (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control. 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76711171]
118) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control. 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76711683]
119) COLNAR, Simon, BOGATAJ, David, ŠEMROV, Darja, DIMOVSKI, Vlado. Potreba po socialnih inovacijah na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji = The need for social innovations in long-term care in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2021, str. 267-268. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 78621699]
120) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart home supporting integrated health and care services for older adults in the community : literature review and research agenda. V: 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October 8-10, 2020, Sinaia, Romania. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/STCC20/program/STCC20_ContentListWeb_2.html#fra3. [COBISS.SI-ID 31428611]
121) ROGELJ, Valerija, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, BOGATAJ, David, COLNAR, Simon. Ambient assisted living technologies supporting the autonomy of older adults in a smart village : literature review and research agenda. V: 59th Annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: SICE. 2020. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/SICE20/program/SICE20_ContentListWeb_3.html#frat18_02. [COBISS.SI-ID 30046723]
122) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Gerontechnology : literature review and research agenda. V: 59th Annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: SICE. 2020. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/SICE20/program/SICE20_ContentListWeb_3.html#frat18_02. [COBISS.SI-ID 30085379]
123) PETERLIN, Judita, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, PENGER, Sandra, GRAH, Barbara. Knowledge management in health care education. V: 6th Enterprise, research, innovation, conference (ENTRENOVA), Split, Croatia, 10th-12th September 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (12 str.)). https://www.entrenova.org/uploads/1/0/8/8/10881924/peterlin_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 29175043]
124) COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Management znanja in trajnostni razvoj dolgotrajne oskrbe v Sloveniji = Knowledge management and sustainable development of long-term care in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts, 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. – 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2020, str. 155-156. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 14033923].
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
125) GRADIŠNIK, Lidija, BOGATAJ, David. Bivalno okolje starejših ljudi v Sloveniji = Living environment of elderly people in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press. 2021, str. 230. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 64151299]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
126) ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Primerjalna analiza razvitosti socialne infrastrukture za starostnike v starih in novih občinah Slovenije = Comparative analysis of the development of social infrastructure for the elderly in old and new municipalities in Slovenia. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, serijska št. 30). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2020, str. 67-108. [COBISS.SI-ID 59287043].
127) ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Pripravljenost slovenskih občin na stanovanjsko oskrbo starostnikov = The readiness of Slovenian municipalities for housing care for the older adults. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, št. 29). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2020, str. 39-83. [COBISS.SI-ID 14763267].
128) ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Pregled literature o razvoju socialne infrastrukture za stanovanjsko oskrbo starostnikov in nekatere temeljne definicije = Literature review on social infrastructure for housing needs of older adults and some basic definitions. V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. 1-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 39970309].
129) BJØRBERG, Svein, BOGATAJ, David, SALAJ, Nikolaj, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Nova vloga mestnih managerjev objektov in naprav z vidika celostnega upravljanja življenjskih ciklov zgradb = New role of urban facility managers (FM) in terms of integrated management of building life cycles. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, št. 29). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2020, str. 17-37. [COBISS.SI-ID 14760707].
130) JANEŽ, Petra, BOGATAJ, David. Obdavčevanje in vlaganje v infrastrukturo skupnosti za starejše kohorte v Sloveniji = Taxation and investment in community infrastructure for older cohorts in Slovenia. V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. 55-65, preglednici. [COBISS.SI-ID 39970053].
131) DROBEŽ, Eneja, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma. Opredelitev socialne infrastrukture z vidika pravnega reda Slovenije = New role of urban Facility Managers (FM) in terms of integrated management of building life cycles. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, št. 29). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2020, str. 1-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 61207043]
132) JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Sprememba fiskalne politike v mestni občini Ljubljana in vpliv na selitve = The change in fiscal policy in the city municipality of Ljubljana and its impact on migration. V: ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma (ur.). Prostorski načrtovalci 21. stoletja : 60 let KPP, 45 let IPŠPUP : [znanstvena monografija]. Elektronska izd. Ljubljana: UL FGG – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. 2018, str. 188-197, ilustr. https://media.fgg.uni-lj.si/knjige/prostorski-nacrtovalci-21-stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 8598113]
133) DROBNE, Samo, JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija. Vpliv obdavčevanja in prihodkov občin na rentno krivuljo z vidika selitev = The impact of taxation and municipal revenues on a bid rent curve in terms of migration. V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. 43-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 8721249]
134) MALI, Jana. Razumevanje socialne infrastrukture dolgotrajne oskrbe v kontekstu socialnega dela s starimi ljudmi = The understanding of long-term care social infrastructure in the context of social work with older people. V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. 19-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 5124197]
135) DROBNE, Samo, MALI, Jana, BOGATAJ, Marija. Privlačnost in “lepljivost” občin zaradi socialne infrastrukture za starejše = The attractiveness and stickiness of municipalities due to the social infrastructure for old adults. V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. 31-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 8720993].
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
136) DROBNE, Samo. Indeks staranja v slovenskih občinah (1. 7. 2020). V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, serijska št. 30). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2020, str. V, ilustr. [COBISS.SI-ID 61220355]
137) DROBNE, Samo. Povečanje deleža starih 60 let ali več v slovenskih občinah v obdobju 2007-2019. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, št. 29). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2020, str. V, ilustr. [COBISS.SI-ID 61216259].
138) DROBNE, Samo. Indeks staranja v slovenskih občinah (na datum 1. 7. 2018). V: DROBNE, Samo (ur.), GRUM, Bojan (ur.). Uvod v socialno infrastrukturo za stanovanjsko oskrbo starostnikov, (Matematična ekonomika, operacijske raziskave in logistika (MEORL), serijska št. 25). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2018, str. [V], zvd. [COBISS.SI-ID 8723809].

1.20 Predgovor, spremna beseda
139) BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Predgovor. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, serijska št. 30). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2020, str. III -IV. [COBISS.SI-ID 59282691]
140) BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Predgovor. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, serijska št. 30). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2020, str. III-IV. [COBISS.SI-ID 59285763]
141) BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Predgovor. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše, (MEORL, št. 29). Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom. 2020, str. III. [COBISS.SI-ID 14737923]
142) MULA, Josefa, BOGATAJ, Marija. Special issue : engineering digital transformation. Central European journal of operations research, ISSN 1435-246X, 2020, vol. 2, str. 1-4, doi: 10.1007/s10100-019-00651-y. [COBISS.SI-ID 25335014].

2.01 Znanstvena monografija
143) JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Davek na nepremičnine v vrtincu demografskih sprememb : del 1, (MEORL, serijska št. 28). Trebnje: Zavod INRISK, Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2020. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-94333-4-8. [COBISS.SI-ID 303669760].
144) KAVŠEK, Marta. Dolgotrajna oskrba. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2021. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-75-2. [COBISS.SI-ID 88490499].
145) BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija (avtor, oblikovalec ščitnega ovitka, kartograf), KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, Marija (urednik), CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (urednik). Socialna infrastruktura pametnih srebrnih vasi, (MEORL, serijska št. 26). Trebnje: Zavod INRISK – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2019. IX, 161 str., ilustr. ISBN 978-961-94333-2-4. [COBISS.SI-ID 303043072].
146) DROBNE, Samo. Funkcionalne regije v Sloveniji, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, 2021. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 130 str.)), ilustr. ISBN 978-961-7124-07-1. http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/FunkcionalneRegijevSloveniji, doi: 10.4335/2021.8. [COBISS.SI-ID 75347459].

2.05 Drugo učno gradivo
147) BOGATAJ, David. Sledi epidemije – vplivi spremenjenih ekonomskih razmer in okrevanja gospodarstva na javni sektor. Ljubljana: [samozal.] D. Bogataj, 2020. 60 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 39475971].
148) DROBNE, Samo, OŠTIR, Krištof. Prostorske analize : [študijsko gradivo]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2021. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 64188419].
149) DROBNE, Samo. Statistika v urbanizmu : [študijsko gradivo]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2021. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 64183299].

2.08 Doktorska disertacija (zaposlenih članov projektne skupine)
150) KAVŠEK, Marta. Model ekonomskega vrednotenja življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starostnikov : doktorska disertacija. Novo mesto: [M. Kavšek], 2019. X, 113 str., [24], 10 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048470018].
151) ROGELJ, Valerija. Model vrednotenja družbene vrednosti, ustvarjene z vlaganji v oskrbovana stanovanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Rogelj], 2019. XIV, 233 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6141&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048024292]
152) COLNAR, Simon. Extent and effectiveness of knowledge management in social work centers in the Republic of Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: [S. Colnar], 2020. VIII, 274, 98 str., tabele, graf. prikaz. http://www.cek.ef.uni-lj.si/doktor/Simon_Colnar.pdf. [COBISS.SI-ID 20443395].

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
BOGATAJ, David (drugo). Internet of things : co-chair at the 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October 8-10, 2020, Sinaia, Romania. [COBISS.SI-ID 31430147] .
BOGATAJ, David. Sledi epidemije – vplivi spremenjenih ekonomskih razmer in okrevanja gospodarstva na javni sektor : predstavljeno na 26. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, Bled, 17. september 2020. [COBISS.SI-ID 29167107].
DROBEŽ, Eneja. Comparative study of the social infrastructure for older adults in EU member states and Slovenia : lecture at the 10th annual conference of Europe’s sciences and arts leaders and scholars, 11 – 18 March 2022. [COBISS.SI-ID 102296323].
DIMOVSKI, Vlado et al. (vodja projekta, avtor, soavtor). Nadgradnja v SI4CARE Interreg-Adrion project: [COBISS.SI-ID 113541123; 113539843; 109362947; 113556995; 113559299; 113561603]
DIMOVSKI, Vlado. Vloga Strateškega sveta za socialno politiko Vlade RS in skrb za socialno varstvo po epidemiji COVID19 : predstitev na 27. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, Ljubljana, 7. oktober 2021. [COBISS.SI-ID 79726339]
COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado. Problematika primanjkljaja kadrov, časa in financ v okolju socialnega dela : predstavljeno na Strokovnem posvetu Gerontološkega društva Slovenije z naslovom “Ljubljana starejšim prijazno mesto: družbeni napredek na področju skrbi za starejše ljudi v Mestni občini Ljubljana”, petek 16. oktober 2020. [COBISS.SI-ID 33130243]
DIMOVSKI, Vlado. Upravljati s starostjo : predstavljeno na 4. letnem posvetu Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje o srebrni ekonomiji “Učenje, povezovanje, delovanje”, Ljubljana, 16. maj 2019. [COBISS.SI-ID 25084646]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Financial flows between Slovenian municipalities for the residential care, increasing the social value : predavanje na konferenci: International conference on the regional infrastructure Cartagena, Spain, June 15th-16th, 2022, Version June 15th, 2022. [COBISS.SI-ID 113169923] (Organizacija delno financirana iz UPCT, delno ARRS, J6-9396).
DROBNE, Samo, BOGATAJ, Marija. The role of NUTS 3 regions in the economic and social infrastructure – Case study in Slovenia : predavanje na konferenci: International conference on the regional infrastructure CARTAGENA, SPAIN, June 15th – 16th, 2022 Version June 15th, 2022. [COBISS.SI-ID 112975107] . (Organizacija delno financirana iz UPCT, delno ARRS, J6-9396).

Uredniki, članstvo v uredniškem odboru

Bogataj, David: [COBISS.SI-ID 3225876; 522914073]

Bogataj, Marija: [COBISS.SI-ID 21414917; 24326659; 17956146; 11488261; 522914073; 2265443; 5324897; 117987587; 305121536; 305121280; 303043072; 303321088] .
Temeljotov-Salaj, Alenka, v uredniških odborih revij: [COBISS.SI-ID 98923520; 98923520; 247752448; 262855936; 16264706].
GRUM, Bojan [COBISS.SI-ID 97685763; 76851459; 25283302; 23677955].
Grum, Bojan, Temeljotov Salaj, Alenka: [COBISS.SI-ID 54350851; 90318339].
Grum, Bojan, Torp, Olav, Temeljotov Salaj, Alenka [COBISS.SI-ID 302907648].
Bogataj, Marija, Campuzano Bolarín, Francisco, Grum, Bojan [COBISS.SI-ID 303321088].
Grum, Bojan, Temeljotov Salaj, Alenka, Veuger, Jan, Bartels, Daan, [COBISS.SI-ID 39748613; 24702950].
Drobne, Samo [ 523017241].
Campuzano Bolarín, Francisco, BOGATAJ, David [COBISS.SI-ID 117776387] .
Drobne, Samo et al. [COBISS.SI-ID 75727107].
Drobne, Samo et al. [COBISS.SI-ID 33327875].
Bogataj, Marija, Drobne, Samo. Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše. [COBISS.SI-ID 305121536].
Bogataj, Marija, Drobne, Samo. Prostorski vidiki…[COBISS.SI-ID 305121280].
Drobne, Samo et al. [COBISS.SI-ID 301633536].
Drobne, Samo, Grum, Bojan [COBISS.SI-ID 299136512].
Mali, Jana [COBISS.SI-ID 258945024; 80120320; 16722269; 8900610; 5183333; 302050816; 5736811; 5096549]
Dimovski, Vlado [COBISS.SI-ID 24593155; 238359; 22542310; 80120320; 610909]
Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)
Bogataj, David (mentor): ROGELJ, Valerija. Model vrednotenja družbene vrednosti, ustvarjene z vlaganji v oskrbovana stanovanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Rogelj], 2019. XIV, 233 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6141&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2048024292].
Temeljotov-Salaj, Alenka (mentorica): KONJUSHA, Elmi. Sustainable retrofitting measures with emphasis on energy efficiency of the residential sector in Pristina. [COBISS.SI-ID 91474947].
Grum, Bojan (mentor): KARČNIK, Irena. Dolgoročni najem kot alternativa sedanji ureditvi pridobitve stvarnih pravic na zemljiščih cestnega sveta za potrebe javnih cest [ 111003139].
Grum, Bojan (mentor): FABRIS, Nataša. Vpliv osebne in funkcionalne skladnosti na nakup nepremičnin v Sloveniji [2053254838].
Dimovski, Vlado (mentor): COLNAR, Simon. Extent and effectiveness of knowledge management in social work centers in the Republic of Slovenia [COBISS.SI-ID 20443395].
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 49
Bogataj, David 9; Grum, Bojan 16; Drobne, Samo 5; Dimovski, Vlado 3; MALI, Jana 16