J5-1784 USTVARJANJE DRUŽBENE VREDNOSTI S STAROSTNIKOM PRIJAZNIM UPRAVLJANEM STANOVANJSKEGA SKLADA V VSEŽIVLJENJSKIH SOSESKAH

J5-1784 USTVARJANJE DRUŽBENE VREDNOSTI S STAROSTNIKOM PRIJAZNIM UPRAVLJANEM STANOVANJSKEGA SKLADA V VSEŽIVLJENJSKIH SOSESKAH

Povzetek

Predlog spada med prednostne naloge 6: Več let boljše življenje – MYBL. Končni cilj projekta je razvoj orodja za vrednotenje investicij v socialno infrastrukturo za zagotavljanje primernih bivališč in grajenega okolja za starostnike v okviru vseživljenjskih skupnostih, ko starostnikom upadejo funkcionalne zmožnosti do te mere, da potrebujejo vsaj delno pomoč drugih. Temeljni cilj naloge je zato (a) razviti model za ugotavljanje družbene vrednosti investicij v socialno infrastrukturo in (b) predlagati zasnovo podatkovne baze in načrt statističnih raziskav pomembnih za vso državo, ki bo omogočal natančnejše vrednotenje družbene vrednosti investicij v prostor in boljši načrt zajemanja sredstev za te investicije. Cilj predlaganega projekta je raziskati izpostavljenost tveganjem padcev in drugim reaizacijam rizikov starejših in invalidov, v mestih z različno prilagojenostjo grajenega okolja, kar vpliva na izdatke za oskrbo. Študirali bomo, kakšne so koristi investicij v bolj prilagojeno okolje pri različnih organiziranostih oskrbe od nege na domu, preko varovanih stanovanj z različno stopnjo avtonomije starostnikov, do negovalnih bolnic. Stroške bomo merili z aktuarsko sedanjo vrednostjo, pri čemer razliko v stroških, ki se odraža v porabi javnih sredstev, definiramo kot družbeno vrednos investicij v prostor in na temelju tega orodja ovrednotimo nove investicije. Želimo oceniti, kako lahko posamezne investicije v bivališča za vse generacije in okolje zanje ublažijo tveganje za nesreče in socialno izključenost ter tako znižajo stroške zdravstvene blagajne, ter tako ustvarjajo družbeno vrednost za skupnost. Ustvarjanje družbene vrednosti z zmanjševanjem tveganja padcev, bolezni in socialne izključenosti se bo merilo z zato razvitim modelom mnogoterih pojemanj s povratno zanko . Aktuarska sedanja vrednost in razlike med temi na različnih poteh na grafu bodo omogočile numerično vrednotenje družbene vrednosti investicij in odločitev o investicijah v vseživljenjske soseske. Zbirali bomo razpoložljive podatke iz petih članic EU ter iz Floride, ZDA, pa tudi nekatere podatke iz Avstralije, kjer so varovana stanovanja zelo dobro razvita. V raziskavo bomo vključili 1000 prebivalcev iz 30 sosesk. V predlaganem projektu bomo združili tri različna znanstvena področja: (a) študijo kakovosti grajenega okolja starejših občanov, (b) teorijo rizikov (c) aktuarsko znanost. Študije iz točk (a) do (c) bodo uporabljene za razvoj ustrezne baze podatkov za analizo dejavnikov tveganja v modelu prehodov med mnogimi stanji, od življenja v družinskem domu, preko varovanih stanovanj različnega nivoja varovanja, do negovalnih bolnic. Študirali bomo upravičenost oblikovanja novega profila upravljavca objektov in naprav v mestu, ki bo sodeloval pri zagotavljanju storitev za osebe z upadlimi funkcionalnimi možnostmi in določili minimalni nabor podatkov na evropski ravni za uspešno odločanje na tem področju.

Raziskovalci in tehnični sodelavci

št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje
1. 28680 dr. David Bogataj Urbanizem Vodja projekta/programa 2019 – 2022 257
2. 07799 dr. Marija Bogataj Urbanizem Raziskovalec 2019 – 2022 548
3. 39180 dr. Simon Colnar Upravne in organizacijske vede Mladi raziskovalec 2019 – 2022 91
4. 14001 dr. Marjan Čeh Geodezija Raziskovalec 2019 – 2022 223
5. 08627 dr. Vlado Dimovski Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2022 1.451
6. 37122 dr. Eneja Drobež Pravo Raziskovalec 2019 – 2022 84
7. 11215 dr. Samo Drobne Geodezija Raziskovalec 2019 – 2022 805
8. 37929 Sandra Đurašević Tehnični sodelavec 2020 – 2022 0
9. 35390 dr. Barbara Grah Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2022 98
10. 11010 dr. Bojan Grum Urbanizem Raziskovalec 2019 – 2022 236
11. 51677 dr. Petra Janež Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2022 17
12. 24340 dr. Anka Lisec Geodezija Raziskovalec 2019 – 2022 788
13. 25842 dr. Jana Mali Kriminologija in socialno delo Raziskovalec 2019 – 2022 718
14. 20507 dr. Valerija Rogelj Ekonomija Raziskovalec 2019 – 2022 53
15. 10120 dr. Alenka Temeljotov Salaj Psihologija Raziskovalec 2019 – 2022 352
16. 13184 dr. Alma Zavodnik Lamovšek Urbanizem Raziskovalec 2019 – 2022 855

Organizacije

št. Evidenčna št.   Razisk. organizacija Kraj Matična številka
1. 0584                     Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Ljubljana 1626922 39.694
2. 0591                     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo Ljubljana 1627147 9.210
3. 0792                     Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana 1626981 25.223
4. 3515                      Inštitut za nepremičninske vede, Ljubljana Ljubljana 6651933 560
5. 3757                      Zavod INRISK – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom Trebnje 7199554 816

Pomen za razvoj znanosti

Predlog spada med prednostne naloge 6: Več let boljše življenje – MYBL.
V predlaganem projektu bomo razbili meje med petimi različnimi znanstvenimi področji: (a) študije grajenega okolja, (b) študije zanesljivosti delovanja sistemov (c) zdravstvene nege in (d) aktuarske znanosti – “competing risk” model s povratno zanko in uvedbo kontrolne funkcije.

Ustrezna stanovanja so jedro stanovanjskih pravic. S tem, ko starejše osebe izgubljajo funkcionalne zmogljivosti, pride do praga, ko ne morejo več živeti v svojih trenutnih domovih. Zagotavljanje ustavnih pravic do integritete in neodvisnosti starejših pa je bistveno okrnjeno, ko se preselijo iz domačih okolij v institucionalno oskrbo.

Evropska strategija o invalidnosti 2010–2020 zagotavlja okvir, v katerem si lahko invalidi in starejši opomorejo za polno sodelovanje v družbi in zagotovijo, da lahko uživajo svoje temeljne človekove pravice. Vendar grajeno okolje v Evropi danes ni primerno za nemoteno gibanje odraslih z upadlimi funkcionalnimi zmogljivostmi, ki se odločijo ostati samostojno v svoji skupnosti, niti ne omogoča prehoda iz institucionalne oskrbe po programih deinstitucionalizacije, ki jo predlagajo evropski dokumenti. 90% hiš v Združenem kraljestvu in več kot 70% tistih v Nemčiji ni primernih za bivanje starejših in invalidov. Samo v Nemčiji potreba po prilagoditvi sedanjega stanovanjskega sklada starejšim presega 2,5 milijona hiš. V Sloveniji o tem sploh nimamo podatkov. Nekatere dosedanje raziskave (pregled v prilogi) o razmerju med grajenim okoljem in zdravjem, dajejo parcialne rezultate za ugotavljanje družbene vrednosti investicij v izboljšave grajenega prostora in predvsen razvoja ICT tehnologij, vendar so ti rezultati zelo delni, ne da bi avtorji podali kakršenkoli model za vrednotenje naložb v boljše stanovanje in grajeno okolje. Claudia Wood (2017) je predstavila prihranke nacionalnega zdravstvenega sistema Združenega kraljestva z zagotavljanjem ustreznih stanovanj, vendar so ti rezultati tudi le delni ter ne podajajo modela vrednotenja socialne vrednosti investicij v prostor. Spodnji dom britanskega parlamenta je izpostavil potrebo po oblikovanju modela za ocenjevanje družbene vrednosti naložb v stanovanjsko gradnjo za starejše, kar je predmet našega predloga projekta. Iz razprav v angleškem parlamentu pa sledi tudi dejstvo, da je za uspešno ugotavljanje družbene vrednosti investicij v starostnikom prijazne domove potrebno zagotoviti tudi ustrezno podatkovno bazo, ki je danes nimamo.

V pregledu literature smo ugotovili naslednje vrzeli:
1 ni uporabnega modela za ugotavljanje družbene vrednosti investicij v starostnikom prijazno grajeno okolje;
2. ni podatkov za uporabo modela, ki bi ga razvili za oceno naložb v socialno infrastrukturo;
3 ni izdelanih finančnih in fiskalnih mehanizmov, ki bi omogočali izgradnjo vseživljenjskih sosesk ali specialno grajenih sosesk za več let boljšega življenja starostnikov in invalidov.

Te vrzeli želimo zapolniti s svojo raziskavo.

Pomen za razvoj Slovenije

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, David. Legal aspects of social infrastructure for housing and care for the elderly – the case of Slovenia. Laws. 2022, vol. 11, iss. 2, str. 1-19. ISSN 2075-471X. https://www.mdpi.com/2075-471X/11/2/16, DOI: 10.3390/laws11020016. [COBISS.SI-ID 99696387]
financer: ARRS, J6-9396, Development of social infrastructure and services for community based long-term care was financially supported by the Slovenian Research Agency
2. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Network Simulation Method for the evaluation of perturbed supply chains on a finite horizon. Central European journal of operations research. 2021, vol. 29, str. 823-839. ISSN 1435-246X. DOI: 10.1007/s10100-021-00748-3. [COBISS.SI-ID 60889091]
financer: Supported by the Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities project entitled “Optimisation of zero-defects production technologies enabling supply chains 4.0 (CADS4.0) (RTI20-18-101344-B-I00)” and by the Slovenian Research Agency (ARRS) under the contract J-939.
3. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Sustainability of health and care systems : modelling the nursing employment dynamics in an ageing population. Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 2021, vol. 30, iss. 2, str. 379-400. ISSN 1330-0288. DOI: 10.5559/di.30.2.10. [COBISS.SI-ID 72141571]
4. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Impacts of variable interest rates on the market areas of a spatial duopoly in supply chains operating on the finite horizon. International journal of production economics. [Print ed.]. Jun. 2021, vol. 236, art. 108109, 11 str. ISSN 0925-5273. DOI: 10.1016/j.ijpe.2021.108109. [COBISS.SI-ID 57478659]
5. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta. Development dynamics of health and social infrastructure for the long-term care : the case of the Posavje region = Dinamika razvoja zdravstvene in socialne infrastrukture za dolgotrajno oskrbo : primer Posavske regije. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 60, št. 4, str. 269-277. ISSN 0351-0026. DOI: 10.2478/sjph-2021-0036. [COBISS.SI-ID 81952515]
financer: The theoretical study was financed by the Slovenian Research Agency research project J6-9396: Development of social infrastructure and services for community based long-term care, while the implementation of these results was partly financed by the European Agricultural Fund for Rural Development.
6. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, Marija, DROBEŽ, Eneja. Housing equity withdrawal for development of assisted-living facilities. Facilities. [in press] 2020. ISSN 0263-2772. DOI: 10.1108/F-10-2018-0125. [COBISS.SI-ID 24792323]
7. CALZAVARA, Martina, BATTINI, Daria, BOGATAJ, David, SGARBOSSA, Fabio, ZENNARO, Ilenia. Ageing workforce management in manufacturing systems : state of the art and future research agenda. International Journal of Production Research. 2020, vol. 58, iss. 3, str. 729-747. ISSN 0020-7543. DOI: 10.1080/00207543.2019.1600759. [COBISS.SI-ID 25069286]
8. KAVŠEK, Marta, OVSENIK, Marija, BOGATAJ, David. Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb starejših. Revija za univerzalno odličnost : RUO. jun. 2020, letn. 9, št.2, str. 153-169. ISSN 2232-5204. DOI: 10.37886/ruo.2020.009. [COBISS.SI-ID 20332291]
9. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Sustainability of an activity node in global supply chains. Sustainability. 2020, vol. 12, iss. 21, art. 8881, 23 str. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8881, DOI: 10.3390/su12218881. [COBISS.SI-ID 34184707]
financer: EC, H2020, 873077, EU, Models and Methods for an active ageing workforce, MAIA; ARRS, J6-9396, MAIA; ARRS, P5-0364, MAIA; ARRS, P2-0406, MAIA
10. BOGATAJ, David, HUDOKLIN, Domen, BOGATAJ, Marija, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon. Risk mitigation in a meat supply chain with options of redirection. Sustainability. 2020, vol. 12, art. 8690, 23 str. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su12208690. [COBISS.SI-ID 33370371]
financer: EC, H2020, 873077, EU, Models and Methods for an active ageing workforce, MAIA
11. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. Interactions between flows of human resources in functional regions and flows of inventories in dynamic processes of global supply chains. International journal of production economics. [Print ed.]. 2019, vol. 209, str. 215-225, ilustr. ISSN 0925-5273. DOI: 10.1016/j.ijpe.2017.10.018. [COBISS.SI-ID 8180321]
12. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The ageing workforce challenge : investments in collaborative robots or contribution to pension schemes, from the multi-echelon perspective. International journal of production economics. [Print ed.]. Apr. 2019, vol. 210, str. 97-106, ilustr. ISSN 0925-5273. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527318304948?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.ijpe.2018.12.016. [COBISS.SI-ID 39869445]
13. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. NPV approach to material requirements planning theory : a 50-year review of these research achievements. International Journal of Production Research. 2019, vol. 57, iss. 15/16, str. 5137-5153. ISSN 0020-7543. DOI: 10.1080/00207543.2018.1524167. [COBISS.SI-ID 39751173]
14. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, BOGATAJ, David. Raziskovalni izzivi strategije dolgožive družbe. Izzivi managementu : revija o izzivih in dosežkih sodobnega managementa. [Tiskana izd.]. okt. 2019, letn. 6, št. 2, str. 4-15, 58, ilustr. ISSN 2350-5435. [COBISS.SI-ID 25433830]
15. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Supply chain risk of obsolescence at simultaneous robust perturbations. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 19 (art. 5484), 19 str. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11195484. [COBISS.SI-ID 25307366]
16. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Knowledge management and the sustainable development of social work. Sustainability. 2019, vol. 11, iss. 22 (art. 6374), str. 1-20. ISSN 2071-1050. DOI: 10.3390/su11226374. [COBISS.SI-ID 25388518]

 

1.04 Strokovni članek

17. HROBAT, Nastja Cinzia, BOGATAJ, David. Financiranje gradnje socialne infrastrukture na primeru oskrbovanih stanovanj. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2021, št. 12, str. 24-36. ISSN 2232-481X. https://urbaniizziv.uirs.si/Portals/urbaniizziv/Clanki/2021/uizziv-31-20211-S-03.pdf. [COBISS.SI-ID 66611459]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, BOGATAJ, David. Advanced health technologies require skills and influence the culture of education : literature review and research agenda (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0138.pdf. [COBISS.SI-ID 76835587]
19. ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Digital transformation of community health and social services for ageing cohorts (i). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0151.pdf. [COBISS.SI-ID 76839171]
20. DROBEŽ, Eneja, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Planning digital transformation of care in rural areas (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0150.pdf. [COBISS.SI-ID 76837635]
21. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0149.pdf. [COBISS.SI-ID 76835843]
22. KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0176.pdf. [COBISS.SI-ID 76840451]
23. NEDELJKO, Mihael, BOGATAJ, David, KAUČIČ, Boris Miha. The use of ICT in older adults strengthens their social network and reduces social isolation : literature review and research agenda (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021 : [proceedings]. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. 6 str. https://cmsconferencedata.s3.eu-central-1.amazonaws.com/2021-09-TECIS21/0116.pdf. [COBISS.SI-ID 76833027]
24. MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, BOGATAJ, David. Advanced health technologies require skills and influence the culture of education : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 657-662. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.526. [COBISS.SI-ID 84871683]
financer: Project “Creating social value with age-friendly housing stock management in lifetime neighborhoods”, ID J5-1784 was financially supported by the Slovenian Research Agency
25. ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Digital transformation of community health and social services for ageing cohorts. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 756-761. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.543. [COBISS.SI-ID 84866307]
26. DROBEŽ, Eneja, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Planning digital transformation of care in rural areas : Eneja Drobež … [et al.]. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 750-755. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.542. [COBISS.SI-ID 84862211]
27. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 744-749. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.541. [COBISS.SI-ID 84813571]
28. KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments : Marta Kavšek, Valerija Rogelj, David Bogataj. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 768-773. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.545. [COBISS.SI-ID 84854275]
29. NEDELJKO, Mihael, BOGATAJ, David, KAUČIČ, Boris Miha. The use of ICT in older adults strengthens their social network and reduces social isolation : literature review and research agenda. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), ANDEEVA, Zinaida (ur.). 20th IFAC Conference on Technology, Culture, and International Stability TECIS 2021 Moscow, Russian Federation, 14-17 September 2021 : procedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. Str. 645-650. IFAC papersOnline, vol. 54, iss.13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.524. [COBISS.SI-ID 84868355]
30. TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Application of assistive technologies in smart cities. V: 29 th Mediterranean Conference on Control and Automation, online, June 22nd – 25th , 2021. Piscataway: IEEE, 2021. Str. 657-662. DOI: 10.1109/MED51440.2021.9480281. [COBISS.SI-ID 74449155]
31. BOGATAJ, David. Guarantee schemes for loans to investors in community social infrastructure for older people = Garancijske sheme za investicije v socialno infrastrukturo za oskrbo in bivanje starejših odraslih. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies, 2021. Str. 378-390. ISBN 978-961-94204-8-5. [COBISS.SI-ID 90565891]
financer: Projekt »Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti« (Evidenčna številka: J6-9396) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
32. PENIČ, Benjamin, MALI, Jana, DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, David. Planning the social infrastructure for sustainable development of long-term care in Slovenian urban municipalities = Trajnostni razvoj socialne infrastrukture za dolgotrajno oskrbo v slovenskih urbanih območjih. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies, 2021. Str. 433-448. ISBN 978-961-94204-8-5. [COBISS.SI-ID 90568963]
financer: Financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru projekta J5―1784: »Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah«
33. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Return on investments in social infrastructure for older adults = Donosnost naložb v socialno infrastrukturo za starejše. V: GRUM, Bojan (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : 2021 CIRRE Conference : Enchede, Netherlands, September 2021 : book of proceedings. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies, 2021. Str. 411-432. ISBN 978-961-94204-8-5. [COBISS.SI-ID 90570755]
financer: Projekt »Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti« (evidenčna številka: J6-9396) je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
34. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Social infrastructure supporting ambient assisted living in a smart silver city : literature review and research agenda. V: MONOSTORI, László (ur.), KÁDÁR, Botond (ur.), SZALLER, Ádám (ur.). INCOM 2021 : 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7-9 June 2021 : proceedings. [S. l.]: International Federation of Automatic Control (IFAC), Elsevier, 2021. Str. 942-947. IFAC-PapersOnLine (Kidlington. Online), vol. 54, iss. 1. ISSN 2405-8963. DOI: 0.1016/j.ifacol.2021.08.111. [COBISS.SI-ID 84850691]
35. BOGATAJ, Marija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Sustainable and adequate home-care logistics including precedence constraints. V: MONOSTORI, László (ur.), KÁDÁR, Botond (ur.), SZALLER, Ádám (ur.). INCOM 2021 : 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7-9 June 2021 : proceedings. [S. l.]: International Federation of Automatic Control (IFAC), Elsevier, 2021. Str. 948-953. IFAC-PapersOnLine (Kidlington. Online), vol. 54, iss. 1. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.08.112. [COBISS.SI-ID 84823555]
36. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MORENO-NICOLÁS, José Andrés. Industry 4.0 influencing the retirement age of workers – supply chain perspective. V: GALÁN, Jóse Manuel (ur.). Proceedings of the 15th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXV Congreso de Ingeniería de Organización. [S. l.]: PressBooks, 2021. 1 spletni vir. https://cioxxv.pressbooks.com/chapter/industry-4-0-influencing-the-retirement-age-of-workers-supply-chain-perspective-122/. [COBISS.SI-ID 66940675]
37. MOŽANIĆ, Renata, BOGATAJ, David. Forecasting the homecare utilization : case for Varaždin count. V: DROBNE, Samo (ur.), et al. SOR ’21 proceedings : the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia : September 22 – 24, 2021, online. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2021. Str. 389-394. ISBN 978-961-6165-57-0. [COBISS.SI-ID 90611971]
38. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija. The social value of specialised housing for older adults. V: DROBNE, Samo (ur.), et al. SOR ’21 proceedings : the 16th International Symposium on Operational Research in Slovenia : September 22 – 24, 2021, online. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2021. Str. 365-370. ISBN 978-961-6165-57-0. [COBISS.SI-ID 77912835]
39. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Ambient assisted living in lifetime neighbourhoods. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2762/attachments/1236.pdf?1593811156. [COBISS.SI-ID 22384387]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
40. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, DROBNE, Samo. Real estate taxation and other fiscal policies as regulators of growth in ageing regions. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2764/attachments/4232.pdf?1593811167. [COBISS.SI-ID 22409219]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
41. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart lifetime neighbourhoods : literature review and research agenda. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2763/attachments/4222.pdf?1593811160. [COBISS.SI-ID 22407171]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
42. BOGATAJ, David, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija. Smart silver villages as part of social infrastructure for older adults in rural areas. V: 21st IFAC World Congress, online, 13th-17th July 2020. [S.l.]: IFAC, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka pdf (6 str.)). https://www.rayseven.com//r7/runtime/vdi/ifac2020/files/finalpapers/2765/attachments/4338.pdf?1593811172. [COBISS.SI-ID 22411011]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
43. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart lifetime neighbourhoods : literature review and research agenda. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2020. Str. 16902-16907. IFAC papersOnline, vol. 53, 2. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1230. [COBISS.SI-ID 60242947]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
44. BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David, DROBNE, Samo. Real estate taxation and other fiscal policies as regulators of growth in ageing regions. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2020. Str. 16908-16913. IFAC papersOnline, vol. 53, 2. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1232. [COBISS.SI-ID 60245507]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
45. BOGATAJ, David, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Ambient assisted living in lifetime neighbourhoods. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2020. Str. 16914-16919. IFAC papersOnline, vol. 53, 2. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1226. [COBISS.SI-ID 60249091]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
46. BOGATAJ, David, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija. Smart silver villages as part of social infrastructure for older adults in rural areas. V: FINDEISEN, Rolf (ur.), et al. 21th IFAC World Congress, Berlin, Germany, 12-17 July 2020 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2020. Str. 16914-16919. IFAC papersOnline, vol. 53, 2. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.1233. [COBISS.SI-ID 60240899]
financer: ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah; ARRS, P2-0364, Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja na sodobne organizacije, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for community based long-term care
47. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart home supporting integrated health and care services for older adults in the community : literature review and research agenda. V: BǍRBULESCU, Lucian-Florentin (ur.). 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), online, 8th – 10th October 2020 : proceedings. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020. Str. 426-531. International Conference on System Theory, Control and Computing (Online). ISBN 978-1-7281-9808-8. ISSN 2473-5698. DOI: 10.1109/ICSTCC50638.2020.9259711. [COBISS.SI-ID 36721667]
48. ROGELJ, Valerija, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, BOGATAJ, David, COLNAR, Simon. Ambient assisted living technologies supporting the autonomy of older adults in a smart village : literature review and research agenda. V: 59th annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020. Str. 403-408. ISBN 978-1-7281-1089-9. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9240346. [COBISS.SI-ID 36692995]
49. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Gerontechnology : literature review and research agenda. V: 59th annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020. Str. 391-396. ISBN 978-1-7281-1089-9. https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9240225. [COBISS.SI-ID 36688387]
50. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Ambient assisted living technologies and environments : literature review and research agenda. V: 7th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT’20), Prague, Czech Republic, June 29 – July 2, 2020 : proceedings. [S. l.]: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2020. Str. 762-767. DOI: 10.1109/CoDIT49905.2020.9263932. [COBISS.SI-ID 40719875]
51. ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. V: TSIOPOULOS, Leonidas (ur.). 14th IFAC Symposium on Analysis, Design, and Evaluation of Human Machine Systems HMS 2019, Tallinn, Estonia, 16-91 September 2019. New York: International Federation of Automatic Control (IFAC), 2019. Str. 265-270. IFAC papersOnline, vol. 52, 19. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.106. [COBISS.SI-ID 25479398]
52. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Modelling the nurses employment dynamics in the ageing society. V: STAPLETON, Larry (ur.), KOPACEK, Peter (ur.), TOPALOV, Andon (ur.). 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2019. New York: International Federation of Automatic Control, 2019. Str. 219-224. IFAC papersOnline, vol. 52, 25. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.476. [COBISS.SI-ID 25467622]
53. BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Investments in the social infrastructure of rural areas in the North-Eastern Slovenian region. V: GRUM, Bojan (ur.), TORP, Olav (ur.), TEMELJOTOV SALAJ, Alenka (ur.). 2019 CIRRE Conference : 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate : book of proceedings : Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies, 2019. Str. 42-51. ISBN 978-961-94204-5-4. [COBISS.SI-ID 25611238]
54. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Social infrastructure of silver economy : literature review and research agenda. V: IVANOV, Dmitry (ur.), DOLGUI, Alexandre (ur.), YALAOUI, Farouk (ur.). 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, MIM 2019 Berlin, Germany, 28-30 August 2019 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2019. Str. 2680-2685. IFAC papersOnline, vol. 52, 13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.612. [COBISS.SI-ID 25478886]
55. DROBNE, Samo, JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Taxation and revenues of central places as the regulator of available human resources in manufacturing – related to the bid rent curve. V: IVANOV, Dmitry (ur.), DOLGUI, Alexandre (ur.), YALAOUI, Farouk (ur.). 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, MIM 2019 Berlin, Germany, 28-30 August 2019 : proceedings. New York: International Federation of Automatic Control, 2019. Str. 2674-2679. IFAC papersOnline, vol. 52, 13. ISSN 2405-8963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.611. [COBISS.SI-ID 25478630]
56. DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Age management of industrial workers based on the multiple decrement modelling. V: DAGLI, Cihan H. (ur.), SÜER, Gürsel A. (ur.). Innovation : cyber physical manufacturing. 25th International Conference on Production Research Manufacturing, August 9-14, 2019, Chicago, Illinois (USA). Amsterdam: Elsevier, 2019. Str. 1455-1463. Procedia manufacturing, vol. 39. ISSN 2351-9789. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.01.303. [COBISS.SI-ID 25560294]
57. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The response latency in global production and logistics : a trade-off between robotization and globalization of a chain. V: DAGLI, Cihan H. (ur.), SÜER, Gürsel A. (ur.). Innovation : cyber physical manufacturing. 25th International Conference on Production Research Manufacturing, August 9-14, 2019, Chicago, Illinois (USA). Amsterdam: Elsevier, 2019. Str. 1428-1437. Procedia manufacturing, vol. 39. ISSN 2351-9789. DOI: 10.1016/j.promfg.2020.01.309. [COBISS.SI-ID 25561062]
58. CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, MARIN-GARCÍA, Fulgencio, MORENO-NICOLÁS, José Andrés, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Evaluation of NET present value in supply chains using network simulation method. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), et al. SOR ’19 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika, Section for Operational Research, 2019. Str. 443-448, graf. prikazi. ISBN 978-961-6165-55-6. [COBISS.SI-ID 25298406]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

59. MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco, BOGATAJ, David. Capacity planning for the social infrastructure in Spanish Regions. V: CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (ur.), BOGATAJ, David (ur.). Book of abstracts : International conference on the regional infrastructure : Cartagena, Spain, June 15th – 16th, 2022. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2022. Str. 11. [COBISS.SI-ID 117787395]
financer: ARRS, J6-9396, Development of social infrastructure and services for the implementation of long-term care in the community;; ARRS, L7-3188, SI, Hierarchical Design and Financing of Social Infrastructure of Smart Silver Villages
60. BOGATAJ, David. Long-term capacity planning for the social infrastructure for LTC in Slovenian regions. V: CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (ur.), BOGATAJ, David (ur.). Book of abstracts : International conference on the regional infrastructure : Cartagena, Spain, June 15th – 16th, 2022. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena, 2022. Str. 7. [COBISS.SI-ID 117778691]
financer: ARRS, J6-9396, SI, Development of social infrastructure and services for the implementation of long-term care in the community;
61. BOGATAJ, David, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, ROGELJ, Valerija. Social Infrastructure supporting ambient assisted living in a smart silver city : literature review and research agenda (I). V: 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7th – 9th June 2021. [S.l.]: IFAC, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/rtf/INCOM21_ContentListWeb_3.html#weat3_03. [COBISS.SI-ID 64226563]
62. BOGATAJ, Marija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Sustainable and adequate home-care logistics including precedence constraints (I). V: 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Budapest, Hungary, 7th – 9th June 2021. [S.l.]: IFAC, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/rtf/INCOM21_ContentListWeb_3.html#weat3_03. [COBISS.SI-ID 64226819]
63. MEŽNAREC NOVOSEL, Suzanna, BOGATAJ, David. Advanced health technologies require skills and influence the culture of education : literature review and research agenda (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76706307]
64. ROGELJ, Valerija, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Digital transformation of community health and social services for ageing cohorts (i). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76707587]
65. DROBEŽ, Eneja, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija. Planning digital transformation of care in rural areas (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76707075]
66. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Review of telecare in smart age-friendly cities (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76711683]
67. KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart age-friendly environments (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76711427]
68. NEDELJKO, Mihael, BOGATAJ, David, KAUČIČ, Boris Miha. The use of ICT in older adults strengthens their social network and reduces social isolation : literature review and research agenda (I). V: 20th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, TECIS 2021, Moscow, Russia. September 14-17, 2021. New York: International Federation of Automatic Control, 2021. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS21/program/. [COBISS.SI-ID 76706051]
69. TEMELJOTOV SALAJ, Alenka, BOGATAJ, David. Application of assistive technologies in smart cities (I). V: 29th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), online, 22nd-25th June 2021. [S. l.]: MED2021, 2021. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/MED21/program/MED21_ContentListWeb_3.html#thb01_03. [COBISS.SI-ID 63828995]
70. BOGATAJ, David. Guarantee schemes for loans to investors in community social infrastructure for older people. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences, 2021. Str. 87. [COBISS.SI-ID 76854019]
71. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, DROBNE, Samo. The impact of investments in housing and other living arrangement on willingness to migrate between Slovenian municipalities. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences, 2021. Str. 36-37. [COBISS.SI-ID 76853251]
72. PENIČ, Benjamin, MALI, Jana, BOGATAJ, David. Planning the social infrastructure for sustainable development of long-term care in Slovenian urban municipalities. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences, 2021. Str. 89-90. [COBISS.SI-ID 76854787]
73. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Return on investments in social infrastructure for older adults. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : 6th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate, Enschede, Netherlands, September 2021. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies; Enschede: Saxion University of Applied Sciences, 2021. Str. 91. [COBISS.SI-ID 76855555]
74. DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, David. Legal aspects of social infrastructure for housing and care for the older adults – the case of Slovenia. V: KAYA, Serkan (ur.), OKEKE, Okeoma John-Paul (ur.). Law, Business and Innovation Studies : LBIS Conference : 9-11 September 2021 London, United Kingdom : abstract book. London: [s. n.], 2021. Str. 29. ISBN 978-605-71173-0-4. https://lbisconference.com/wp-content/uploads/2021/12/LBIS-ABSTRACT-BOOK.pdf. [COBISS.SI-ID 91991043]
75. COLNAR, Simon, BOGATAJ, David, ŠEMROV, Darja, DIMOVSKI, Vlado. Potreba po socialnih inovacijah na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji = The need for social innovations in long-term care in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 267-268. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 78621699]
financer: EC, 1228, Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions, SI4CARE
76. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Smart home supporting integrated health and care services for older adults in the community : literature review and research agenda. V: 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC) October 8-10, 2020, Sinaia, Romania. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/STCC20/program/STCC20_ContentListWeb_2.html#fra3. [COBISS.SI-ID 31428611]
77. ROGELJ, Valerija, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, BOGATAJ, David, COLNAR, Simon. Ambient assisted living technologies supporting the autonomy of older adults in a smart village : literature review and research agenda. V: 59th Annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: SICE, 2020. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/SICE20/program/SICE20_ContentListWeb_3.html#frat18_02. [COBISS.SI-ID 30046723]
78. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, GRAH, Barbara, ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Gerontechnology : literature review and research agenda. V: 59th Annual conference of the Society of Instrument and Control Engineers of Japan (SICE), Chiang Mai, Thailand, September 23-26, 2020. [S. l.]: SICE, 2020. https://controls.papercept.net/conferences/conferences/SICE20/program/SICE20_ContentListWeb_3.html#frat18_02. [COBISS.SI-ID 30085379]
79. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, BLACK, Kathy, HYER, Kathryn, KAVŠEK, Marta. Distinctions on the importance of age-friendly services by old age groups : a comparative study between the USA and the EU. Innovation in aging. 2020, vol. 4, iss. 1, str. 32. ISSN 2399-5300. https://www.eventscribe.net/2020/GSAAnnual/index.asp?presTarget=1437966, DOI: 10.1093/geroni/igaa057.104. [COBISS.SI-ID 36797443]
80. COLNAR, Simon, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Management znanja in trajnostni razvoj dolgotrajne oskrbe v Sloveniji = Knowledge management and sustainable development of long-term care in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. – 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 155-156. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 14033923]
81. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija, KAVŠEK, Marta. Razvoj pametnih srebrnih vasi = Development of smart silver villages as part of community-led local development. V: MERTIK, Matej (ur.). Relevanca znanosti in izobraževanja : zbornik povzetkov = Relevance of science and education : book of abstracts. 8. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre = 8th Scientific Conference with International Participation All About People: Relevance of science and education, Maribor, 13. – 14. 3. 2020. 1. izd. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2020. Str. 152. ISBN 978-961-6966-59-7. http://press.almamater.si/index.php/amp. [COBISS.SI-ID 14031363]
82. ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David. Capacity planning for ambient assisted living. V: 14th IFAC/IFIP/IFORS/IEA symposium on Analysis Design and Evaluation of Human – Machine Systems (HMS 2019), Tallinn, Estonia, September 16-19, 2019. [S.l.]: IFAC, 2019. https://ifac.papercept.net/conferences/scripts/rtf/HMS19_ContentListWeb_3.html#we-e-2_01. [COBISS.SI-ID 25277926]
83. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Modelling the nurses employment dynamics in the ageing society. V: 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability, Sept 26-28, 2019, Sozopol, Bulgaria. New York: International Federation of Automatic Control (IFAC), 2019. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/TECIS19/program/. [COBISS.SI-ID 25292518]
84. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Social infrastructure of silver economy : literature review and research agenda (I). V: 8th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control MIM 2016, Troyes, France, 28-30 June 2016. New York: International Federation of Automatic Control = IFAC, 2016. IFAC papersOnline, Vol. 49, no. 12, 2016. ISSN 2405-8963. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/MIM19/program/. [COBISS.SI-ID 25242854]
85. DROBNE, Samo, JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Taxation and revenues of central places as the regulator of available human resources in manufacturing – related to the bid rent curve. V: 9th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, August 28-30, 2019, Berlin, Germany. New York: International Federation of Automatic Control (IFAC), 2019. https://ifac.papercept.net/conferences/conferences/MIM19/program/. [COBISS.SI-ID 25242598]
86. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, PENGER, Sandra, ŽNIDARŠIČ, Jana, BOGATAJ, David. Overview of the documents on long-term care in the European Union member states. V: GRUM, Bojan (ur.). Book of abstracts : CIRRE 2019. 4th Conference of Interdisciplinary Research on Real Estate (CIRRE), Trondheim, September 12-13, 2019. Ljubljana: Institute of Real Estate Studies: Lectorate Real Estate Management, 2019. Str. 43. [COBISS.SI-ID 25283558]
87. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Odnos med grajenim prostorom in oskrbo starostnikov. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov. 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze, 2019. Str. 106. ISBN 978-961-6569-69-9. [COBISS.SI-ID 25338598]
88. SLUGA, Andrej, BOGATAJ, David. Vloga države in lokalnih skupnosti pri socialni koheziji na območjih, kjer živi romska skupnost = The role of the state and local communities in social cohesion in the areas where the Roma community lives. V: BEZJAK, Sonja (ur.), et al. Humanizem in etika v socialnem delu : zbornik povzetkov. 7. kongres socialnega dela, 16., 17. in 18. oktober 2019, Moravske Toplice. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo Univerze, 2019. Str. 114. ISBN 978-961-6569-69-9. [COBISS.SI-ID 25338854]
89. COLNAR, Simon, HUDOKLIN, Domen, BOGATAJ, Marija, DIMOVSKI, Vlado, BOGATAJ, David. Reliability and risk of a meat supply chain with options of redirection. V: Logistics 4.0 inventory management in a digital era. 14th ISIR Summer School, Lueven, 26th – 30th August 2019. Lueven: International Society for Inventory Research (ISIR), 2019. Str. 14-15. [COBISS.SI-ID 25246694]
90. GRAH, Barbara, DIMOVSKI, Vlado, COLNAR, Simon, BOGATAJ, David. Age management of industrial workers based on the multiple decrement modelling. V: Manufacturing innovation : cyber physical manufacturing : conference abstracts. 25th bi-annual International Conference on Production Research (ICPR), Chicago, IL, August 10-15, 2019. [S. l.]: International Foundation for Production Research (IFPR), 2019. Str. 43. [COBISS.SI-ID 25284582]
91. BOGATAJ, David, BATTINI, Daria, CALZAVARA, Martina, PERSONA, Alessandro. The response latency in the global production and logistics : a trade-off between robotization and globalization of a chain. V: Manufacturing innovation : cyber physical manufacturing : conference abstracts. 25th bi-annual International Conference on Production Research (ICPR), Chicago, IL, August 10-15, 2019. [S. l.]: International Foundation for Production Research (IFPR), 2019. Str. 29-30. [COBISS.SI-ID 25253350]
92. KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, David, OVSENIK, Marija. Vrednotenje življenjskega sloga in prostorsko oskrbnih potreb = Evaluation of the lifestyle and spatial needs of older adults. V: BUKOVEC, Boris (ur.). Zbornik povzetkov. 4. znanstvena konferenca Nove paradigme organizacijskih teorij 2019, Šmarješke Toplice 25. april 2019. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2019. Str. 22-24. ISBN 978-961-6974-39-4, ISBN 978-961-6974-40-0, ISBN 978-961-6974-41-7. https://www.fos-unm.si/si/dejavnosti/npot/objave/. [COBISS.SI-ID 25310182]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

93. GRADIŠNIK, Lidija, BOGATAJ, David. Bivalno okolje starejših ljudi v Sloveniji = Living environment of elderly people in Slovenia. V: MERTIK, Matej (ur.). Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik povzetkov = book of abstracts : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International participation : Maribor, 12. – 19. 3. 2021. 1. izd. [i. e. 1. elektronska izd.]. Maribor: AMEU – ECM, Alma Mater Press, 2021. Str. 230. ISBN 978-961-6966-74-0. https://almamater.si/upload/userfiles/files/Conference_2021/AMEU_K-2021_Povzetki_B5_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 64151299]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

94. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Primerjalna analiza razvitosti socialne infrastrukture za starostnike v starih in novih občinah Slovenije = Comparative analysis of the development of social infrastructure for the elderly in old and new municipalities in Slovenia. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše. Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2020. Str. 67-108. MEORL, serijska št. 30. ISBN 978-961-94333-5-5. [COBISS.SI-ID 59287043]
95. BJØRBERG, Svein, BOGATAJ, David, SALAJ, Nikolaj, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Nova vloga mestnih managerjev objektov in naprav z vidika celostnega upravljanja življenjskih ciklov zgradb = New role of urban facility managers (FM) in terms of integrated management of building life cycles. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše. Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2020. Str. 17-37. MEORL, št. 29. ISBN 978-961-94333-6-2. [COBISS.SI-ID 14760707]
96. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David. Pripravljenost slovenskih občin na stanovanjsko oskrbo starostnikov = The readiness of Slovenian municipalities for housing care for the older adults. V: BOGATAJ, Marija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). Prostorski vidiki socialne infrastrukture za starejše. Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2020. Str. 39-83. MEORL, št. 29. ISBN 978-961-94333-6-2. [COBISS.SI-ID 14763267]

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

97. JANEŽ, Petra, BOGATAJ, Marija, BOGATAJ, David. Davek na nepremičnine v vrtincu demografskih sprememb : del 1. Trebnje: Zavod INRISK, Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2020. 133 str., ilustr. MEORL, serijska št. 28. ISBN 978-961-94333-4-8. [COBISS.SI-ID 303669760]
98. BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija (avtor, oblikovalec ščitnega ovitka, kartograf), KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, Marija (urednik), CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (urednik). Socialna infrastruktura pametnih srebrnih vasi. Trebnje: Zavod INRISK – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2019. IX, 161 str., ilustr. MEORL, serijska št. 26. ISBN 978-961-94333-2-4. [COBISS.SI-ID 303043072]
financer: ARRS, Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti., J-9396, Slovenija, Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta pametnih vasi
99. ROGELJ, Valerija, BOGATAJ, David, BOGATAJ, Marija (urednik), CAMPUZANO BOLARÍN, Francisco (urednik), GRUM, Bojan (urednik, recenzent). Upravljanje s specializiranim stanovanjskim skladom za oskrbo starostnikov : [znanstvena monografija]. Trebnje: Zavod Inrisk – Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom, 2019. XIV, 149 str., ilustr. MEORL, št. 27. ISBN 978-961-94333-3-1. [COBISS.SI-ID 303321088]
financer: ARRS, J6-9396, SI, Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti

 

2.05 Drugo učno gradivo

100. BOGATAJ, David. Sledi epidemije – vplivi spremenjenih ekonomskih razmer in okrevanja gospodarstva na javni sektor. Ljubljana: [samozal.] D. Bogataj, 2020. 60 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 39475971]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

101. BOGATAJ, David. Financing of long-term care : national and regional perspectives development and financing of long-term care system in Slovenia : 20th International Conference of Social Security Actuaries, Statisticians and Investment specialists, 29th of march 2022. 56 str., graf. prikazi. https://d.cobiss.net/repository/si/files/118192643/105541/Development-and-financing-of-LTC-system-in-Slovenia_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118192643]
102. DAYKIN, Chris, BOGATAJ, David, et al. From labour supply to labour productivity : AAE discussion paper. Brussels: Actuarial Association of Europe, 2022. 70 str., graf. prikazi. https://d.cobiss.net/repository/si/files/118191619/105479/FROM-LABOUR-SUPPLY-TO-LABOUR-PRODUCTIVITY-FINAL_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118191619]
103. BOGATAJ, David. Mortality task force : chair report : virtual meeting of the Pension Committee on Friday 31st of March, 2022 from 10.00- 13.00 cest. 98 str., graf. prikazi. https://d.cobiss.net/repository/si/files/118193155/105556/Mortality-Task-Force-COVID-impact_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 118193155]
104. BOGATAJ, David, KAVŠEK, Marta, ROGELJ, Valerija, DROBEŽ, Eneja, BOGATAJ, Marija. Koncept pametne srebrne vasi : v okviru projekta pametne vasi za jutri. Trebnje: Zavod INRISK, 2020. 91 str, 72 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 16573187]
financer: EU, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje, EU, Pametne vasi za jutri
105. BOGATAJ, David, KAVŠEK, Marta, BOGATAJ, Marija (vodja projekta, avtor), ROGELJ, Valerija. Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta pametnih vasi : poročilo. Trebnje: Zavod INRISK, 2019. VIII, 231, 35 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 25234406]
financer: EU, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje, EU, Pametne vasi za jutri
106. DAYKIN, Chris, STAVRAKIS, Costas, BOGATAJ, David, RISKU, Ismo, DEN BOSCH, Jeroen van, WOODALL, John, ECONOMOU, Maria, PAPAMICHAIL, Marianna, GATENBY, Peter, MARCELLONI, Raffaello, PÁRNICZKY, Tibor. Meeting the challenge of ageing in the EU : AAE discussion paper. Brussels: Actuarial Association of Europe, 2019. 87 str. https://actuary.eu/wp-content/uploads/2019/03/Meeting-the-challenge-of-ageing-FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 39971845]